جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
298-دخالت درامرترکه متوفی آنجائی که حاجت به مقامات قضائی افتد مربوط به دادستان نیست ودخالتش درامورترکه مطلقاخارج ازحدودوظیفه اواست چه رسدبموردی که به هیچوجه ازجهت آنکه پای صغیریاوارث مفقودالاثری دربین نبوده وبه این لحاظ حق هیچگونه اقدامی رانداشته ودستور دادستان به کلانتری دائربه دخالت درکارترکه متوفی مصحح قانونی نداشته و تخلف است .
حکم شماره 4773-27-مهر1329

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4773
تاریخ تصویب :
1329/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :