جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

ضوابط اجرایی بودجه سال 1388 کل کشور شماره19032/ت42379هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئـت وزیران در جـلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال 1388 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط اجرایی بودجه سال 1388 کل کشور

1ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که در این تصویب‌‌نامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند مشمول این تصویب‌نامه هستند.
2ـ دستگاه‌های اجرایی اصلی مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1388 کل کشور که دارای ردیف بودجه مستقل هستند، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه خود (شامل دستگاه اصلی و زیرمجموعه) با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تا پایان اردیبهشت ماه اقدام نمایند.
3ـ دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1388 کل کشور که دارای ردیف بودجه مستقل نمی‌باشند، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه به ترتیب شامل شرح برنامه‌ها و فعالیت‌ها برای اعتبارات هزینه‌ای و شرح پروژه‌ها برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با دستگاه اجرایی اصلی متبوع خود اقدام نمایند.
تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (1) موظفند یک نسخه از موافقتنامه‌های مبادله شده موضوع این بند را تا پایان مرداد سال 1388 به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
4ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان‌ها) موظف است عملکرد ریالی حق‌التدریس را در سال 1388 حداکثر به میزان عملکرد ریالی سال 1387 محاسبه و عمل نماید.
5 ـ در اجرای قانون بودجه سال 1388 کل کشور، شرکت‌های دولتی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:
الف ـ نسبت به تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ و با رعایت بند (31) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور تا تاریخ 15/8/1388 اقدام نمایند.
ب ـ مجاز به خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهمانسرا و مراکز رفاهی، تفریحی یا اقامتی نمی‌باشند.
تبصره ـ موارد استثنا با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب هیأت وزیران، مجاز خواهدبود.
ج ـ ضمن رعایت ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ ، تمام حساب‌های بانکی خود و مرتبط با خود را تا پایان خرداد 1388 به حسابرس و بازرس قانونی معرفی نمایند.
د ـ هرگونه افزایش در سرفصل هزینه‌های شرکت‌ها در اصلاحیه‌ها نسبت به بودجه مصوب بابت خرید وسایط نقلیه و لوازم اداری ممنوع می‌باشد.
هـ ـ عضویت اشخاص حقیقی در هیئت مدیره بیش از یک شرکت دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و یا شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هرگونه
وجه، امکانات یا کمک‌های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکت‌ها به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.
و ـ ضمن رعایت بند (31) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور پاداش به اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل و سایر رده‌های مدیریتی خود را براساس تصویب‌نامه شماره 238389/ت42097هـ مورخ 18/12/1387 پرداخت نمایند.
6 ـ دستگاه‌های فرهنگی موضوع بند « ز» ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند حداقل سه درصد از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را در قالب فعالیتی مشخص با عنوان « حفظ و گسترش اندیشه و سیره عملی حضرت امام (ره)» و ذیل یکی از برنامه‌های مرتبط خود برای اهداف ذکرشده در ماده مذکور اختصاص دهند.
7ـ دستورالعمل چگونگی اجرای بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید.
8 ـ دستورالعمل چگونگی اجرای بند (27) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید.
9ـ شرکت‌های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود را در سال 1388 (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. استفاده از این اعتبارات (به استثنای امور دفاعی و امنیتی) منوط به تأیید یا معرفی طرح‌های مربوط توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور حسب سیاست‌های ابلاغی آن معاونت می‌باشد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سهم دستگاه‌های یادشده را تا آخر اردیبهشت ماه به تفکیک تهیه نموده و به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اعلام نماید. مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند، عملکرد سالانه را به شرطی تأیید نمایند که سهم یادشده، حسب تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هزینه شده باشد.
10ـ بندهای (5)، (10) ، (11)، (12)، (13)، (17)، (18)، (19) و (22) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 211947/ت39365هـ مورخ 28/12/1386 و اصلاحات بعدی آن برای سال 1388 تنفیذ می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18680
تاریخ تصویب :
1388/1/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :