جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور شماره16173/ت40266هـوزارت کشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 3/7/1387 بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور» را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ اشخاص خارجی: اشخاص حقیقی دارای تابعیت خارجی یا فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران (مانند دارندگان گذرنامه خارجی، دفترچه پناهندگی، برگه یا کارت معتبر آوارگی، فاقد مدرک یا دارای مدارک غیرمعتبر) که در کشور حضور دارند یا متقاضی ورود، اقامت یا عبور از کشور هستند و همچنین اشخاص حقوقی خارجی اعم از شرکت، مؤسسه، سازمان بین‌المللی، سازمانهای غیردولتی و نظیر آنها که به نحوی با جمهوری اسلامی ایران مرتبط می‌باشند.
ب ـ پایگاه: پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی.
پ ‌‌ـ شماره اختصاصی: شماره‌ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص خارجی تعیین و اختصاص داده می‌شود.
ت ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ .
ماده2ـ وزارت اطـلاعات موظـف اسـت به منـظور ساماندهی اطـلاعات مربـوط به اشخـاص خارجـی و تولیـد شمـاره اختـصاصی مربوط به آنان، پایـگاه را بـا رعایت حیطه‌بندی و براساس ضوابط مصوب کارگروه موضوع ماده (9) این آیین‌نامه، ایجاد و راه‌اندازی نماید.
ماده3ـ پایگاه، مرجع تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی است. شماره اختصاصی مربوط به اشخاص خارجی حقیقی باید متضمن نام، تاریخ تولد، کشور محل تولد، شماره مدرک شناسایی، نوع مدرک، تابعیت، جنسیت و یکی از اقلام نام پدر، نام‌‌خانوادگی یا نام جد آنها و شماره اختصاصی مربوط به اشخاص خارجی حقوقی باید متضمن نام، ماهیت، نوع فعالیت، شماره مجوز یا ثبت در ایران باشد.
تبصره ـ در مورد اشخاص خارجی غیرقانونی، کلاسه اثر انگشت آنها برای تولید شماره اختصاصی الزامی است.
ماده4 ـ وزارت اطلاعات موظف است امکان دسترسی الکترونیکی دستگاههای اجرایی را به پایگاه، با رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات فراهم نماید.
تبصره ـ میزان دسترسی مشترکان پایگاه، توسط کارگروه موضوع ماده (9) این آیین‌نامه تعیین می‌شود.
ماده5 ـ دستگاههای اجرایی موظفند در کلیه اقدامات و امور مربوط به اشخاص خارجی از جمله فرایند اجرایی ثبت مشخصات آنها از شماره اختصاصی که توسط پایگاه به آنها اختصاص داده می‌شود، استفاده کنند.
ماده6 ـ دستگاههای اجرایی موظفند تا نیمه اول سال 1388 پایگاههای اطلاعات خود را به نحوی سازماندهی نمایند که تمامی اشخاص خارجی در پایگاههای یادشده با شماره اختصاصی شناخته شوند.
ماده7ـ دستگاههای اجرایی موظفند پس از اعلام کارگروه موضوع ماده (9) این آیین‌نامه، نسبت به درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی در روادید، پروانه اقامت، پروانه یا کارت اشتغال، پروانه ازدواج، فرمهای اداری، مدارک شناسایی و سایر موارد مشابه نظیر گواهینامه، مدارک آموزشی و مانند آنها اقدام نمایند.
تبصره ـ به منظور افزایش سرعت بررسی، علاوه بر شماره اختصاصی مندرج بر روی اوراق و اسناد شناسایی، باید مراتب به صورت رمزینه نیز چاپ شود.
ماده8ـ هزینه‌های اجرایی این آیین‌نامه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در بودجه سالانه دستگاههای ذیربط پیش‌بینی می‌شود.
ماده9ـ به منظور هدایت، نظارت، زمان‌بندی اجرایی، صدور دستورالعملهای اجرایی و پیگیری وظایف محول شده به دستگاههای ذیربط در تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، اطلاعات، دبیرخانه شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه و سایر دستگاهها برحسب ضرورت و با مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تشکیل می‌شود.
تبصره1‌ـ کارگروه یادشده موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا ظرف هجده ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، تمامی تکالیف مقرر اجرا شود.
تبصره2ـ پس از اجراشدن این آیین‌نامه، دبیرخانه شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه حسب وظیفه مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده (180) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (129) برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب‌نامه شماره 11877/ت32900هـ مورخ 1/3/1384 مسئولیت نظارت بر اجرای بهینه این آیین‌نامه را عهده‌دار خواهد شد.
ماده10 ـ کارگروه موضوع ماده (9) این آیین‌نامه موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عمـلکرد این آیین‌نامه متضمن پیشرفـت و یا قصور دستگاههای ذیربط را به‌ هیئت ‌وزیران ارائه نماید.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18680
تاریخ تصویب :
1387/7/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور خارجه
وزارت اطلاعات
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :