جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص پرداخت عوارض و اسقاط خودرو در ازای واردات شماره19127/ت41481کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن
وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ 16/9/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 30/7/1387 تصویب نمودند:
پرداخت عوارض و اسقاط خودرو در ازای واردات (ورود به قلمرو گمرکی) تا تاریخ 31/6/1387 طبق شرایط مصوب گذشته است.
این تصویب‌نامه در تاریخ30/1/1388 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18684
تاریخ تصویب :
1388/1/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
موضوع :