جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص تعیین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بعنوان دستگاه مباشر خرید برگ سبز چای از کشاورزان شماره19046/ت42420ن
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 50320/ت40199هـ مورخ 8/4/1387 اتخاذ شده‌است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
1ـ دستگاه مباشر خرید برگ سبز چای از کشاورزان با رعایت موضوع تصویب‌نامه شماره 126297/ت41038ن مورخ 24/7/1387 و اصلاح قیمت خرید برگ سبز چای درجه یک پنج هزار و چهارصد ریال و درجه دو دو هزار و نهصد ریال، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تعیین می‌شود.
2ـ دستگاه مباشر موظف است با توجه به روال سالهای قبل برگ سبز چای را با قیمت زیر به کارخانه‌های چایسازی تحویل نماید:
الف ـ برگ سبز چای درجه یک هزار و هفتصد و پنجاه ریال.
ب ـ برگ سبز چای درجه دو نهصد ریال.
3ـ مابه‌التفاوت قیمت خرید و تحویل و همچنین هزینه تبعی مورد نیاز از محل یارانه‌های بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه و یا یارانه‌های مواد غذایی مربوط به بودجه سال 1388 کل کشور، در اختیار دستگاه مباشر قرار خواهدگرفت.
4‌ـ دستگاه مباشر موظف است بهای محصول به کشاورزان را به صورت نقدی و یا از طریق سامانه بانکی پرداخت نماید.
تبصره ـ تسهیلات موردنیاز برای پرداخت بهای محصول حداکثر در نیمه ‌اول اردیبهشت سال1388 از طریق منابع در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دستگاه مباشر پرداخت خواهدشد.
5 ـ در صورت عدم امکان فروش چای خشک توسط کارخانه‌های چایسازی، دستگاه مباشر مجاز است برحسب قیمت برگ سبز تحویلی و هزینه عمل‌آوری نسبت به تحویل چای خشک تولید سال جاری و با توجه به درصد تحویل برگ سبز چای، به ازای هر کیلوگرم چای خشک مبلغ هشت هزار و ششصد ریال تعیین می‌گردد ودستگاه مباشر مجاز است حداکثر معادل قیمت برگ سبز تحویلی (مندرج در بند2) هر کارخانه اقدام نماید.
6 ـ کارخانه‌های چایسازی چنانچه رأساً نسبت به خرید و فرآوری برگ سبز چای داخلی تحت نظارت و تأیید وزارت جهادکشاورزی در چارچوب دستورالعمل‌های داخلی وزارت مذکور نسبت به خرید برگ سبز از کشاورزان و تسویه کامل مالی با آنها از طریق منابع مالی خود و بدون بهره‌مندی از هرگونه یارانه‌ای اقدام نماید، به ازای تولید هر کیلوگرم چای خشک داخلی، از تخفیف معافیت تعرفه واردات دو و نیم کیلوگرمی چای برخوردار خواهند شد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18684
تاریخ تصویب :
1388/2/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :