جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

رأی شماره 14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حق‌الزحمه دستیاران پزشکی شماره هـ/88/17
1388/1/30


تاریخ: 23/1/1388
شماره دادنامه: 14
کلاسه پرونده: 88/17
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای موسی شیرمحمدی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1226موضوع شکایت آقای موسی شیرمحمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته پرداخت حق‌الزحمه دستیاری معوقه از تاریخ 1/7/1383 به شرح دادنامه شماره 692 مورخ 26/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه نامبرده در استخدام رسمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده که با ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل می‎دهد و برمبنای رأی وحدت رویه شماره226 مورخ16/5/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حق‌الزحمه دستیاری به دستیاران بورسیه و ماموریتی مورد تایید قرار گرفته و در جلسه مورخ 26/8/1384 شورای عالی پزشکی و تخصصی تصویب می‎گردد، بنابراین مطالبه حق‌الزحمه دستیاری قبل از تایید و تصویب موجه نمی‎باشد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. ب ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2389 موضوع شکایت آقای رامین حمیدی‌فراهانی به‌طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته دریافت حق‌الزحمه دستیاری از ابتدای دوره دستیاری (مهرماه 1383) لغایت آبان ماه 1384 به شرح دادنامه شماره 2153 مورخ 3/10/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری، پرداخت حق‌الزحمه متعلقه در قبال کار و خدمات انجام شده را تجویز نموده و منع قانونی در پرداخت حق‌الزحمه مورد بحث حتی قبل از صدور آراء مربوطه در هیأت عمومی این دیوان و پیش از نشست مورخ 26/8/1384 شورای عالی پزشکی تخصصی به افرادی که در ماموریت آموزشی بسربرده یا بورسیه می‎باشند، احراز نمی‎گردد، و با لحاظ آراء شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 و 226 مورخ 16/5/1384 هیأت عمومی این دیوان، خواسته شاکی را موجه تشخیص حکم به ورود آن صادر می‎گردد. ج ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1244 موضوع شکایت خانم بیتا نجفیان به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران بـه خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت حق‌الزحمه دوره دستیاری به شرح متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 84 مورخ 26/1/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 و رأی شماره 226 مورخ 16/5/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه اشتغال دستیاری (رزیدنت) همراه آموزش پزشکی، تصدی بیش از یک شغل محـسوب نمی‎گردد، فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان خوانده به پرداخت حق‌الزحمه دوره دستیاری شاکیه صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامـه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسـد. ب ـ با توجـه به رأی وحدت رویه شماره 226 مورخ 16/5/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب استحقاق دستیاران پزشکی به دریافت حق‌الزحمه در قبال خدمات مربوط به تجویز تبصره 2 ماده 43 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و اینـکه تصدیق استحقاق افراد واجد شرایـط به دریافت حق‌الزحمه مذکور نافی حق دریافت آن از تاریخ اشتغال به وظیفه دستیاری نیست و محدودیت حق مزبور از تاریخ تصویب شورای عالی پزشکی و تخصصی ملاک موجهی ندارد، بنابراین دادنامه‎های شماره 2153 مورخ 3/10/1386 شعبه اول و شماره 84 مورخ 26/1/1387 شعبه دوم دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18684
تاریخ تصویب :
1388/1/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :