جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

رأی شماره 4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی به جهت اشتغال به کار سخت و زیان‌آور شماره هـ/ 87/1058تاریخ: 16/1/1388
شماره دادنامه: 4
کلاسه پرونده: 87/1058
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مقصود کامروا.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/836 موضوع شکایت آقای مقصود کامروا به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران به خواسته الزام خوانده به قبول و برقراری مستمری اینجانب به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور به شرح دادنامه شماره 2269 مورخ 30/11/1386 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در اثناء بررسی اعتراض خویش به مشاغل سخت و زیان آور بر اساس ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع، تقاضای بازنشستگی نموده و از تاریخ 26/12/1383 بازنشسته گردیده در نتیجه شاکی اگر درخواست بازنشستگی سخت و زیان‌آور را داشته نمی‎بایست ترک کار کند زیرا بند 3 ماده 13 آیین‎نامه دقیقاً تصریح دارد. شعبه با توجه به مراتب فوق که شاکی با درخواست بازنشستگی ترک کار کرده و در حال دریافت مستمری می‎باشد و مشاغل سخت و زیان آور مربوط به کارکنان شاغل یا در حکم شاغل می‎باشد، علیهذا حکم به رد شکایت صادر می‎شود. ب ـ شعبه 17 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/697 موضوع شکایت آقای عزت‌اله مقدسی به طرفیت تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران به خواسته بازنشستگی به جهت اشتغال به کار سخت و زیان‌آور برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره 2628 مورخ 28/12/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً متعاقب دادنامه شماره173 مورخ 31/1/1384 شعبه دوم دیوان عدالت اداری و به حکایت‌نامه شماره 1256/60/2/86 مورخ 21/2/1386 رئیس سازمان کار استان تهران شغل نامبرده سخت و زیان‌آور تشخیص داده شد. ثانیاً، ماده یک آیین‎نامه اجـرائی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 و الحاق 2 تبصره ماده 76 مصوب سال 1371 دلالت بر این امر دارد که کارهای سخت و زیان‌آور کارهائی است که عوامل فیزیکی و شیمیائی در محیط آن غیراستاندارد بـوده و موجب بروز بیماریهای شغلی و عوارض ناشی از آن خواهد شد. ثالثاً، تصویر ابلاغها و احکام صادره حکایت از اشتغال کارگر در سالهای اعلام شده (1356 لغایت 1383) در کارگاه دارد که بیش از 25 سال می‎باشد و بلحاظ عدم دفاع موثر سازمان نسبت به شکایت معنونه و اینکه بازنشستگی به جهت اعمال ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات نوسازی نمی‎تواند موجب تضییع حق شاکی گردد، حکم به ورود شکایت و اعمال مقررات بازنشستگی پس از موعد به جهت اشتغال به کار سخت و زیان آور با رعایت مقررات مربوطه صادر و اعلام می‎دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه به شرح دادنامه‎های قطعی شماره 152 مورخ 31/1/1384 و شماره 173 مورخ 31/1/1384 شعبه دوم دیوان و گواهی کمیته استانی ذیصلاح، شاکیان به مدت مقرر در قانون در مشاغل سخت و زیان آور به کار اشتغال داشته‎اند و در نتیجه ذیحق به بازنشستگی براساس مقررات خاص مربوط و برخورداری از امتیازات آن بوده‎اند و تمسک به ماده 10 قانون تنظـیم بخـشی از مقررات تسـهیل نوسازی صنایع کشور در مورد بازنشستگی شاکیان، سـالـب حق مـکتسب قانونی آنان نـیست، بنابـراین دادنامه شـماره 2628 مـورخ 28/12/1386 شعبه هفدهم که متضمن این امر است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18684
تاریخ تصویب :
1388/1/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :