×

رأی شماره 15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت

رأی شماره 15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت

رأی-شماره-15-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-پاداش-پایان-خدمترأی شماره 15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت شماره هـ/88/18تاریخ: 23/1/1388
شماره دادنامه: 15
کلاسه پرونده: 88/18

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اداره کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2445موضوع شکایت آقای عزالدین سلیمانـی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی مدیـرکل امـور اداری به خواسته ابطال تصمیم غیر قانونی در خصوص صدور حکم یک روزه و نحوه احتساب پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره 3200 مورخ 15/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به دفاعیات غیر موجه سازمان جهاد طی لایحه دفاعیه و توجهاً به اینکه سازمان مذکور در امور بازنشستگی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و اینکه حسب ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 1379 به ازای هر سال خدمت باید معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت به بازنشسته پرداخت شود و صرف در ماموریت بودن مستخدم و بالاتر بودن حقوق و مزایای وی در مدت ماموریت موجب تقلیل آن در پاداش پایان خدمت نمی‎باشد و اینکه قانونگذار به صراحت اعلام نموده پرداخت مذکور بر اساس آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، صورت گیرد لکن سازمان با صدور حکم انتصاب قصد اضرار شاکی را داشته و هیچ گونه توجهی به کسورات بازنشستگی شاکی که از وی در مدت ماموریت کسر گردیده ننموده علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت پاداش پایان خدمت بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مدت ماموریت که کسورات بازنشستگی آن پرداخت‌شده صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/222 موضوع شکایت آقای مظفر نفری به طرفیت اداره کل امور اداری وزارت جهادکشاورزی به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی بر مبنای آخرین حقوق و مزایای دریافتی به شرح دادنامه شماره 1030 مورخ 3/4/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه پاداش پایان خدمت و ذخیـره مرخصی شاکی بـر اساس قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 1379 و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 محاسبه شده است با این وصف چون تخطی یا تخلفی از این بابت در فعل مشتکی‎عنه مشهود و ملحوظ نمی‎باشد، لذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ به صراحت ماده7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 1379 به کارکنان مشمول قانون مذکور، هنگام بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العـاده‎های دریافتی که ملاک کسـور بازنشستگی است به عنـوان پاداش پایان‌خـدمت پرداخت می‎شود و طبق ماده 9 قانون فوق‎الذکر نیز در مورد مستخدمینی که در اجرای مادتین143 و 144 قانون استخدام کشوری در موسسات دولتی مستثنی‌شده از قانون مزبور خدمت می‎نمایند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانین اصلاحی آن می‎باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت و یا ازکارافتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان محسوب شده است. بنابراین دادنامه شماره 3200 مورخ 15/5/1387 شعبه هشتم دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص‌داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 18684

تاریخ تصویب : 1388/1/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.