جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
301-دعاوی راجع به دولت اگرچه مدعی به آن درحدودنصاب دادگاه بخش باشدطبق ماده 16آئین دادرسی مدنی راجع به دادگاههای بخش نیست ،بنابر این پذیرفتن دعوی توقیف اجرائی ثبت وابطال آن ومبادرت به رسیدگی وصدور قرارتوقیف عملیات اجرائی تخلف است .
حکم شماره 4424-17فروردین 1328

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4424
تاریخ تصویب :
1328/01/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :