جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
302-کسی برای معافیت ازمخارج محاکمه استینافی وتمیزی دعوائی مدعی افلاس شده وعرضحال افلاس به دادگاه شهرستان تقدیم داشته ودادگاه به عنوان اینکه رسیدگی به دعوی افلاس درحدودصلاحیت محکمه صلحیه است قرارعدم صلاحیت داده تخلف است چه باآنکه ماده 28قانون اعساروافلاس دعوی افلاس رابرای معافیت ازمخارج محاکمه درحکم دعوی اعسارمشمول کلیه موادمربوطه به دعوی مزبورقرارداده ومدعی افلاس مدعی به عرضحال خودرادرستون عرضحال افلاس ازمخارج محاکمه تعیین نموده ودرضمن عرضحال نیزتصریح کرده به اینکه منظوراز اثبات افلاس معافیت ازمخارج محاکمه است اصدارقرارعدم صلاحیت بی موردبوده است .
حکم شماره 1534-24آبان 1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1534
تاریخ تصویب :
1313/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :