جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
303-قبول عرضحال افلاس ازشخصیکه شغل خودراتجارت معرفی نموده و افلاس ادعائی اوراجع به عملیات تجارتی بوده مخالف بادستورقانونی است زیراپس ازاحرازاین معنی که شخصی که قبلابه شغل تجارت اشتغال داشته ولو اینکه درحال مراجعه به محکمه خودرابه این صفت توصیف ننموده وبیکار قلمدادکرده حتمامیبایست مطابق اصول وترتیباتی که برای رسیدگی به توقف وورشکستگی تاجرمقررگردیده قضیه طرح وبه آن رسیدگی شود.
حکم شماره 1588-23بهمن 1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1588
تاریخ تصویب :
1313/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :