جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای « فردوسیه» مرکز بخش فردوس شهرستان رفسنجان در استان کرمان به شهر شماره32145/ت41583کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پیشنهاد شماره 120157/42/4/1 مورخ 9/9/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای « فردوسیه» مرکز بخش فردوس شهرستان رفسنجان در استان کرمان به شهر تبدیل و به عنوان شهر « صفائیه» شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ14/2/1388 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18694
تاریخ تصویب :
1388/2/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :