جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شماره32140/ت42428کوزارت مسکن و شهرسازی
وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 در جلسه مورخ 31/1/1387 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع تصویب‌نامه شماره 123379/ت17496هـ مورخ 28/11/1375 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (59) اضافه می‌شود:
تبصره ـ هرگاه اعضای هیئت مدیره در دوره مدیریت خود هر یک از شرایط فوق را از دست دهند، فاقد صلاحیت ادامه عضویت در هیئت مدیره می‌شوند. عضویت افراد در هیئت مدیره حداکثر در دو دوره متوالی امکان پذیر خواهدبود و انتخاب مجدد افراد پس از سپری شدن یک دوره بلامانع خواهدبود.
2ـ مـتن زیر جایـگزین مـاده (60) می‌شـود:
ماده60 ـ تعداد اعضای اصلی هیئت‌مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان است که به شرح زیر تعیین می‌شود:

از 50 تا 2000 نفر ـ تعداد اعضای هیئت مدیره (7) نفر
از 2001 تا 5000 نفر ـ تعداد اعضای هیئت‌مدیره (9) نفر
از 5001 تا 10000 نفر ـ تعداد اعضای هیئت‌مدیره (11) نفر
از 10001 تا 20000 نفر ـ تعداد اعضای هیئت‌مدیره (13) نفر
از 20001 تا 150000 نفر ـ تعداد اعضای هیئت‌مدیره (15) نفر
از 150001 نفر به بالا ـ تعداد اعضای هیئت‌مدیره (25) نفر

هیئت مدیره در هر یک از رشته‌های اصلی یک عضو علی‌البدل خواهدداشت و در مواقعی که جایگزینی عضو علی‌البدل به عنوان عضو اصلی در رشته یا رشته‌های مربوط به تعداد کافی عضو علی‌البدل با اولویت در همان رشته و سپس در گروه نباشد با توجه به حائزین اکثریت آراء در همان رشته (قبل از تعیین علی‌البدل) انتخاب خواهندشد و در صورت نبودن واجد شرایط بدون توجه به رشته یا گروه به ترتیب از اعضای علی‌البدل موجود که حائز اکثریت آراء بوده و هنوز داوطلب و واجد شرایط نیز باشند، انتخاب صورت می‌گیرد. مدت عضویت اعضای علی‌البدل در هیئت مدیره برای باقیمانده مدت همان دوره خواهدبود.
3ـ متن زیر جایگزین ماده (61) و تبصره‌های آن می‌شود:
ماده61 ـ تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته‌های اصلی به شرح جدول زیر می‌باشد:

تبصره1ـ در تمامی موارد اعضای هر یک از رشته‌های اصلی یا مجموع اعضای هرگروه باید حداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیئت مدیره داشته باشد.
تبصره2ـ چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته‌ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته‌های آن گروه به تعداد مورد نیاز از حائزین بالاترین آراء انتخاب خواهندشد و اگر در هیچ یک از رشته‌های یک گروه داوطلب واجد شرایط و حدنصاب لازم وجود نداشته باشد، برای تأمین باقیمانده اعضای هیئت مدیره از رشته‌ها و گروههای دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اکثریت آراء انتخاب خواهندشد.
5 ـ در ماده (62) اصلاحات زیر انجام می‌شود:
الف ـ عبارت « حداقل ده سال» به عبارت « حداقل هفت سال» تغییر می‌یابد.
ب ـ اعداد (300) و (2500) به ترتیب به (2000) و (5000) و عبارت « (3) نفر» به عبارت « (3 تا 5) نفر» تغییر می‌یابد.
6 ـ در ماده (66) اصلاحات زیر انجام می‌شود:
الف ـ عبارتهای « هـیئت اجرایی انتخابات» به عبارت « رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان» اصلاح می‌شود.
ب ـ عبارت « مراجع ذیربط استعلام و رونوشت آن را برای دستگاه و نظارت ارسال» به عبارت « ادارات کل اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی استان و شورای انتظامی استان استعلام و نتایج را به هیئت اجرایی ارائه نماید هیئت اجرایی موظف است» اصلاح می‌شود.
7ـ در ماده (71) بعد از عبارت « یک دبیر» عبارت « را به ترتیب و به طور مجزا با اکثریت آرای نسبی اعضای اصلی هیئت مدیره» اضافه می‌شود. همچنین متون زیر به عنوان تبصره (1) و (2) به ماده یاد شده الحاق می‌شود:
تبصره1ـ رییس نظام مهندسی استان باید موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند.
تبصره2ـ چنانچه آرای مأخوذ در مورد هر یک از اعضای هیئت رئیسه مساوی باشد عضو مربوط به قید قرعه انتخاب می‌شود و یا چنانچه در صورت فوت یا حجر یا تعلیق یا لغو عضویت هر یک از اعضای هیئت رئیسه نسبت به انتخاب جایگزین، ظرف یک ماه توافق حاصل نشود هیئت مدیره مکلف است موضوع را بلافاصله به شورای مرکزی منعکس نماید، شورای مزبور مکلف است ظرف یک ماه عضو یا اعضای مورد نظر را از بین اعضای هیئت مدیره تعیین و معرفی نماید.
8 ـ متن زیر جایگزین ماده (72) می‌شود:
ماده72ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل ماهی سه‌بار تشکیل می‌شود و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد. تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره با رعایت نصاب اکثریت نصف به اضافه یک اعضای حاضر معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر خصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد و اسامی غایبین ذیل آن ذکر می‌شود.
تبصره1ـ چنانچه هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه بدون عذرموجه و به تشخیص شورای مرکزی غیبت نمایند مستعفی شناخته می‌شوند و عضو علی‌البدل جایگزین آنها خواهدشد.
تبصره2ـ در صورت فوت، استعفاء، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو علی‌‌البدل جایگزین آنها خواهدشد.
« تبصره3ـ در صورتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره به اعتبار عضویت در هیئت مدیره « نظام مهندسی استان» در شوراها، کمیسیونها، کارگروه‌ها و امثال آن عضویت داشته باشند، درصورت خروج از عضویت هیئت‌مدیره به هر دلیل، عضویت ایشان در نهادهای مذکور نیز منتفی می‌شود.
تبصره4ـ در مواقعی که هنگام جایگزینی عضو علی‌البدل به عنوان عضو اصلی در رشته یا رشته‌های مربوط به تعداد کافی عضو علی‌البدل در همان رشته یا گروه نباشد و تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از چهارپنجم اعضای اصلی کمتر نباشد، هیئت مدیره به ادامه وظایف خود تا پایان دوره ادامه می‌دهد ولی هرگاه تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از چهارپنجم کل اعضای اصلی کمتر شود، بلافاصله نسبت به برگزاری انتخابات برای تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل برای مدت باقی‌مانده دوره اقدام خواهدشد.»
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 14/2/1388 به تأیید مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18694
تاریخ تصویب :
1388/2/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :