جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

رأی شماره40 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعطاء گروه شناور به کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان شماره هـ/88/43تاریخ: 6/2/1388
شماره دادنامه: 40
کلاسه پرونده: 88/43
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن حسینی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1564موضوع شکایت آقای حسن حسینی ورنا مخواستی به طرفیت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته درخواست گروه شناور به شرح دادنامه شماره 1182 مورخ 29/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب دفاع خوانده در آیین‎نامه استخدامی مورد عمل شرکت مصوب12/10/1378 هیأت‌وزیران، اعطای گروه شناور به مستخدمین قید نگردیده و شاکی هم دلیل و مستند قانونی مبنی بر استحقاق خود به موضوع خواسته ارائه نداده و اینکه وحدت رویه در وضعیت مشابه که به اعطای گروه شناور به همکاران شاکی توسط شرکت خوانده انجامیده نمی‎تواند موجد مقررات فی‎نفسه باشد. لذا درخواست و شکایت نامبرده فاقد محمل قانونی بوده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1416 موضوع شکایت آقای کاووس احمدی به طرفیت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته رفع تبعیض در اعطای گروه شناور بین کارکنان به شرح دادنامه شماره926 مورخ 14/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، طرف شکایت اعلام داشته، « این شرکت به منظور حفظ جذب و ایجاد انگیزه برای افرادی که به سقف پست سازمانی رسیده‎اند و گروههای شغلی خود را در 10 تا 15 سال اول کاری خود طبق جدول شرایط احراز عمومی دریافت می‎نمودند در سال 1362 مبادرت به صدور بخشنامه شماره 15500 مورخ 19/10/1362 نمود و در آن تصریح گردید برای شاغلین مشاغل فنی و خط تولید از گروه 11 به بالا و مشاغل اداری مالی و خدماتی از گروه 10 به بالا و یک گروه بعد از گذشت 4 سال از آخرین گروه پست سازمانی از تاریخ اجراء 1/7/1366 اعطاء گردد، مشروط بر اینکه در گروههای شغلی 2 و 3 و 4 حداقل 10 سال سابقه کار داشته باشند. این روند گروه شناور ادامه داشت تا در سال1367 نیز بخشنامه 28080 مورخ 5/10/1367 صادر و ضمن تاکید و تایید مفاد بخشنامه 15500 سال1362 بخشنامه تکمیلی اخیرالاشاره صادر و برای گروههای 10 به 11 و 11 به 12 ـ 7 سال توقف در گروه قبلی برای 12 به 13 و 13 به 14ـ 8 سال توقف و برای گروههای 14 به 15 و 15 به 16ـ 9 سال توقف در گروه قبلی در نظر گرفته شد و روند اعطای گروههای شناور تا پایان سال 1382 ادامه داشت، لیکن مدیریت امور اداری وقت در مجله آتشکار (روزنامه محلی) مورخ 16/8/1383 اعلام نمود به لحاظ آنکه در آیین‎نامه استخدامی شرکت که در سال 1378 تهیه و ابلاغ گردیده اشاره‎ای به گروههای شناور نشده است، متوقف گردیده، علی‌ایحال بر اساس مصوبه شماره 2127 شرکت ملی فولاد ایران در پاسخ به استفسار واحدها در خصوص ماده 22 آیین‎نامه استخدامی یکنواخت شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات دستورالعملی در ماده 11 و 3 تبصره مطرح و تصویب گردید و در ماده 9 آن در مورد گروههای شناور تصریح گردیده تا ابلاغ جدول جدید توسط مدیرعامل شرکت ملی فولاد، کماکان به قوت خود باقی است. در پاسخ به استفسار شماره 2136 مورخ 5/4/1380 مدیر امور اداری ذوب آهن مدیر ارشد ستاد و پشتیبانی شرکت ملی فولاد ایران اعلام نموده‎اند گروههای شناور افراد شکلی از اعطای گروههای تشویقی به افراد است و در حال حاضر بخشنامه یا دستورالعمل و مصوبه‎ای که بخشنامه‎ها و مصوبات را لغو کرده باشد، در شرکت وجود ندارد و تداوم اعطای آن به مدت 20 سال به صورت رویه درآمده که هزاران نفر از آن بهره‎مند، تعدادی نیز با تصمیم امور اداری وقت محروم گردیده‎اند، لهذا شعبه با توجه به مراتب فوق و ملاحظه مستندات ضمیمه، خواسته شاکی پرونده موجه تشخیص و مستنداً به ماده13 قانون دیوان‌عدالت‌اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت ‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ بخشنامه شماره15500 مورخ19/10/1362 مدیر شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان دلالت بر این دارد که به منظور تشویق و رفع مشکل مستخدمینی که سالها در بالاترین گروه شغل مورد تصدی خود متوقف شده‎اند، هیأت‌مدیره شرکت ملی فولاد ایران تصویب نمودند به مستخدمین موضوع مصوبه مذکور که دارای چهارسال توقف در بالاترین شغل مورد تصدی و مدت خدمت مقرر در آن مصوبه بوده‎اند یک گروه (گروه شناور یا تشویقی) از تاریخ 1/7/1366 اعطاء شود که نسبت به اجرای آن در مورد اکثریت مستخدمین واجد شرایط اقدام شده و مفاد لایحه جوابیه شرکت ذوب آهن اصفهان مؤید آن است که اعطاء گروه مزبور تا پایان سال 1382 نیز ادامه داشته و در ماده 9 دستورالعمل شماره 2127 مورخ 8/11/1379 شرکت ملی فولاد ایران موضوع ارتقاء گروه مستخدمان ثابت نیز تصریح شده است که ضوابط مربوط به ارتقاء گروه شناور، جدول شرایط احراز عمومی شرکت و نحوه احتساب سوابق داخل و خارج از شرکت و سایر ملاحظات مربوط به ارتقاء گروه مستخدمان تا ابلاغ جدول جدید توسط مدیرعامل شرکت فولاد کماکان براساس مصوبات و دستورالعمل های جاری به قوت خود باقی است. بنابه جهات فوق‎الذکر با تحقق و اجتماع شرایط لازم در مورد شاکیان استحقاق هر یک از آنان به استفاده از یک گروه (شناور) براساس مقررات فوق‎الذکر محرز بوده و دادنامه شماره 926 مورخ 14/6/1386 شعبه دوازدهم مبنی بر ورود شکایت شاکی در این زمینه و تایید استحقاق او صحیح و موافق مقررات می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18694
تاریخ تصویب :
1388/2/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :