جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
304-ایرادبردادرس به اینکه درمورددعوی اعسارازتادیه دین به این که مدعی علیه اسقاط حضورننموده بوده حکم راحضوری معرفی نموده بوده وارد نیست زیرامطابق ماده 11قانون اعسارکه برطبق ماده 24قانون مزبوردرمورد اعسارنسبت به محکوم به ودین نیزلازم الرعایه است هرگاه یکی ازطرفین دعوای اصلی تقاضای رسیدگی نمایدوطرف دیگرغایب باشددادگاه برحسب تقاضای مزبوربه دعوی اعساررسیدگی نموده حکم صادرخواهدکردواین حکم حضوری است .
حکم شماره 2329-30خرداد1317

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2329
تاریخ تصویب :
1317/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :