جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
305-ایرادبرحاکم دادگاه به اینکه عرضحال اعساررابه استناداینکه مدعی قبلاتاجربوده ردکرده درصورتی که ماده 33قانون اعساربه ملاحظه به ماده یک قانون تجارت ناظراست به اینکه درحین اشتغال به امرتجارت اوتاجر عرضحال اعسارپذیرفته نمی شودوارتباطی به خالت سابقه وتاجربودن درچند سال قبل نداردواردنیست زیرانظربه اینکه سابقه مدعی تجارت بوده ودعوی نیزراجع به زمانی است که اشتغالش به این شغل محقق بوده است وزوال وصف تجارت ازاودرحال طرح دعوی غیرمعلوم وبقاءآن مستصحب است ،بعلاوه با ارتباط دعوی به زمان اشتغال بشغل تجارت معلوم نیست که زوال این صفت تاثیری درحکم آن داشته باشدزیراایجادرابطه حقوقی بین طرفین راجع به زمانی است که مدعی اعسارتاجربوده ومی بایست باتاجرنسبت به کلیه دعاوی حاصله ازامورتجاری معامله تجارتی نمودوبه صرف دست کشیدن تاجرازکارتجارتی بدون اینکه حسابهای خودرابادیگران تصفیه کرده باشدنمی شودمقررات مخصوص مربوط به امورتجارتی رادرباره اواجراننمودوگرنه هرتاجری برای مصونیت ازتبعات وآثارمخصوصی که درروابط آنان باخودوسایرین برقرار می باشدممکن است هروقت بخواهداوضاع تجارتی خودرابصورت ظاهربهم زده ویادرخانه بنشیندویابه شهردیگرانتقال یابد،وبالجمله باتعلق دعوی اعساربه امری که راجع به زمان تجارتی بوده وبااحرازسابقه تاجربودن مدعی و تردیدزوال آن درنظرحاکم ایرادی برردعرضحال واردنبوده ولااقل مطلب نظری است .
حکم شماره 2465-وشماره 2472-8آبان 1317

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2465
تاریخ تصویب :
1317/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :