جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین شماره7420/273جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 202445/40980 مورخ 5/11/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین که با عنوان ‌لایحه به مجلس‌ شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 26/1/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره32999 28/2/1388
وزارت راه و ترابری
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 7420/273 مورخ 15/2/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری فیلیپین

ماده واحده ـ موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین، مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده و یک پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجراء ماده (15) این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری فیلیپین

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین که عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی مورخ 16 آذرماه 1323 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 1944میلادی می باشند، و از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، به منظور تأسیس و بهره برداری از سرویسهای هوایی منظم فی‌مابین و ماوراء سرزمینهای خود به شرح زیر موافقت کردند:
ماده1ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
الف ـ اصطلاح « کنوانسیون » به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی که در تاریخ 16 آذرماه1323هجری‌شمسی برابر با 7 دسامبر 1944میلادی در شیکاگو برای ‌امضاء مفتوح گردید، اطلاق می‌شود، و شامل اصلاحات کنوانسیون که به موجب ماده (94) آن تصویب شده و برای طرفهای متعاهد لازم الاجراء گردیده و نیز ضمائم کنوانسیون و اصلاحات آنها که به موجب ماده(90) آن به‌تصویب رسیده و برای طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء شده است، خواهد بود.
ب ـ اصطلاح « مقامات هواپیمایی » در مورد جمهوری اسلامی ایران به « سازمان هواپیمایی کشوری» و هر شخص یا سازمانی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن سازمان باشد اطلاق می‌گردد، و در مورد دولت جمهوری فیلیپین به اداره هوانوردی کشوری و هر شخص یا مقامی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن مقام باشد، اطلاق می‌شود.
پ ـ اصطلاح « شرکت هواپیمایی تعیین‌شده» به یک یا چند شرکت هواپیمایی اطلاق می‌شود که به موجب مفاد ماده (3) این موافقتنامه تعیین شوند و اجازه فعالیت بیابند.
ت ـ اصطلاح « ظرفیت » درمورد هواپیما، به میزان بارگیری مؤثر آن هواپیما در یک مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح « ظرفیت » در مورد « سرویس مورد توافق » به حاصل‌ضرب ظرفیت هواپیما درچنین سرویسی در دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین درتمام یا قسمتی از مسیر، اطلاق می‌شود.
ث ـ اصطلاح « سرزمین » در مورد جمهوری فیلیپین به سرزمین به گونه‌ای که
در قانون اساسی آن تعریف شده است اطلاق می‌شود و در مورد جمهوری ‌اسلامی‌ ایران دارای همان معانی است که در ماده(2) کنوانسیون شیکاگو ذکر شده است .
ج ـ اصطلاحات « سرویس‌هوایی»، « سرویس‌‌هوایی ‌بین‌المللی»، « شرکت ‌هواپیمایی» و« توقف به منظورهای غیرحمل و نقل» دارای همان معانی است که در ماده‌(96) کنوانسیون برای آنها ذکر شده است.
چ ـ اصطلاح «نرخ » به قیمتی اطلاق می‌شود که برای حمل مسافر، بار همراه و غیرهمراه پرداخت گردد و شامل شرایطی که به موجب آن قیمتهای مزبور اعمال می‌شود از جمله قیمتها و شرایط مقرر برای نمایندگیها و سایر خدمات جنبی به استثناء دستمزدها و شرایط حمل پست ، می باشد.
ماده2ـ اعطاء حقوق
1ـ هر طرف متعاهد جهت انجام سرویسهای هوایی بین‌المللی منظم به وسیله شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر حقوق زیر را به طرف متعاهد دیگر اعطاء می نماید:
الف ـ پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر؛
ب ـ توقف درسرزمین مذکور به منظورهای غیرحمل و نقل؛
پ ـ توقف در سرزمین مذکور به منظور سوار و پیاده‌کردن مسافر، بارگیری و تخلیه بار و پست در حمل و نقل بین‌المللی در نقاط مشخص‌شده در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه.
2ـ استفاده از حقوق حمل و نقل در نقاط واسط و ماوراء مندرج در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه مشروط به مذاکره و توافق طرفهای متعاهد خواهد بود.
3ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که به شرکت هواپیمایی یک طرف متعاهد این حق را اعطاء کند که در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر از نقطه ای به نقطه دیگر مبادرت به حمل مسافر، بار و پست در قبال مزد یا کرایه نماید.
4ـ درمناطقی که در آن مخاصمات مسلحانه جریان دارد و یا در اشغال نظامی است و نیز درمناطقی که تحت‌تأثیر مخاصمات‌ مسلحانه یا اشغال نظامی قرارگرفته انجام سرویسهای موضوع این ماده منوط به تصویب مقامهای صلاحیتدار مربوط خواهد بود.
ماده3ـ تعیین و اجازه
1ـ هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلامیه کتبی به طرف متعاهد دیگر یک یا چند شرکت هواپیمایی را برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده تعیین و هر شرکت هواپیمایی تعیین‌شده را حذف کند یا تغییر دهد.
2ـ پس از دریافت اعلامیه مذکور در بند (1) مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر باید با رعایت مفاد بندهای (3) و (4) این ماده اجازه مقتضی را بدون تأخیر به شرکت هواپیمایی تعیین‌شده مزبور اعطاء کنند.
3ـ مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد می توانند از شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر بخواهند که آنان را مجاب سازد که شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی را که معمولاً به موجب مفاد کنوانسیون توسط آن مقامات در مورد سرویسهای هوایی بین‌المللی اعمال می‌گردد، دارا می‌باشد.
4ـ هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد که مجاب نشده باشد که مالکیت عمده و کنترل مؤثر شرکت هواپیمایی تعیین‌شده متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع آن است از اعطاء اجازه بهره برداری موضوع بند(2) این ماده امتناع ورزد و یا هر شرطی را که برای اعمال حقوق مذکور در ماده(2) این موافقتنامه توسط آن شرکت هواپیمایی تعیین‌شده لازم بداند، وضع نماید.
5 ـ شرکت هواپیمایی تعیین‌شده می‌تواند در هر زمان پس از دریافت اجازه مندرج در بند (2) فوق بهره‌برداری از سرویسهای مورد توافق را آغاز کند مشروط بر آن که نرخی مطابق ضوابط ماده(10) این موافقتنامه در مورد سرویسهای مزبور وضع شده و مجری باشد.
ماده 4ـ تعلیق و لغو
1ـ هر طرف متعاهد می‌تواند در موارد مشروح زیر مجوز بهره‌برداری را لغو یا استفاده از حقوق مندرج در ماده (2) این موافقتنامه را در مورد شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر معلق، یا هر شرطی را که برای استفاده از این حقوق لازم می‌داند وضع کند:
الف ـ چنانچه قانع نشود که مالکیت عمده و کنترل مؤثر شرکت هواپیمایی مذکور متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع وی می باشد؛ یا
ب ـ چنانچه شرکت هواپیمایی مذکور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی که این حقوق را اعطاء نموده است رعایت نکند؛ یا
پ ـ چنانچه شرکت هواپیمایی مذکور در انجام عملیات بهره برداری از مفاد این موافقتنامه تخطّی کند.
2ـ لغو یا تعلیق یا وضع شرایط مذکور در بند (1) این ماده جز در مواردی که برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات و یا مفاد این موافقتنامه فوریت داشته باشد، فقط پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر صورت خواهد گرفت.
این مشورت بین مقامات هواپیمایی پس از دریافت درخواست انجام آن در اسرع وقت شروع خواهد شد.
ماده5 ـ شمول قوانین و مقررات
1ـ قوانین و مقررات هر طرف متعاهد در مورد ورود یا خروج هواپیماهایی که به امر هوانوردی بین‌المللی اشتغال دارند و نیز قوانین و مقررات مربوط به بهره‌برداری و هوانوردی این قبیل هواپیماها مادام که برفراز یا داخل سرزمین آن طرف متعاهد می‌باشند، در مورد هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر اعمال خواهد شد.
2ـ قوانین و مقررات هر طرف متعاهد که ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافرین، خدمه، بار یا پست از سرزمین آن می‌باشد از قبیل تشریفات ورود و خروج، مهاجرت و همچنین مقررات گمرکی و بهداشتی در مورد مسافرین، خدمه، بار یا محمولات پستی هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر مادام که در سرزمین مذکور باشند اعمال خواهد شد.
3ـ هرطرف متعاهد بنا به تقاضای طرف متعاهد دیگر نسخه ای از قوانین و مقررات مذکور در این ماده را در اختیار آن قرار خواهد داد.
4ـ شرکت هواپیمایی تعیین‌شده هر طرف متعاهد حق دارد دفتر نمایندگی خود را در سرزمین طرف متعاهد دیگر دایر نماید و یا این که برای خود عامل کل یا عامل فروش کل تعیین کند. نصب عامل کل یا عامل فروش کل بر اساس قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر صورت خواهد گرفت.
5 ـ انتقال درآمدهای حاصله توسط شرکت هواپیمایی تعیین‌شده هر طرف متعاهد طبق مقررات تسعیر ارزهای خارجی طرف متعاهد دیگر و پس از کسر هزینه‌ها صورت خواهدگرفت.
طرفهای متعاهد بیشترین تلاش خود را برای تسهیل انتقال درآمدهای حاصله توسط شرکت هواپیمایی تعیین‌شده از سرویسهای موضوع این موافقتنامه به عمل خواهند آورد.
ماده6 ـ معافیت از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر عوارض
1ـ هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهدی که سرویسهای بین‌المللی را انجام می‌دهد و مواد سوختی، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی، وسایل یدکی، لوازم مورد نیاز جاری و خوار و بار موجود در هواپیماهای شرکت هواپیمایی یک طرف متعاهد که مجاز به استفاده از مسیرها و سرویسهای موضوع این موافقتنامه می‌باشند به هنگام ورود یا خروج از سرزمین طرف متعاهد دیگر براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های مشابه ملی و محلی معاف خواهند بود حتی اگر مواد مذکور زمانی مورد استفاده قرار گیرد یا به مصرف برسد که هواپیماهای مزبور برفراز آن سرزمین در پرواز باشند.
2ـ سوخت، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی، وسایل یدکی، لوازم موردنیاز جاری و خوار و بار که توسط شرکت هواپیمایی تعیین‌شده یک طرف متعاهد به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد شود و صرفاً به منظور استفاده در هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین‌شده آن طرف‌متعاهد باشد براساس عمل‌متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های مشابه ملی و محلی معاف خواهد بود.
3ـ سوخت، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی، وسایل یدکی، لوازم موردنیاز جاری و خوار و بار که در سرزمـین یک طرف متعاهد بار هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر می‌شود و در سرویسهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی، مالیاتها و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های مشابه ملی و محلی، معاف خواهد بود.
4ـ تجهیزات هوانوردی مورد نیاز جاری، و همچنین مواد و کالاهای نگهداری شده در هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین‌شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر در آن سرزمین قابل تخلیه است. در این صورت می‌توان آنها را تا زمانی که طبق مقررات گمرکی مجدداً صادر می‌شوند و یا ترتیب دیگری در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.
5 ـ مسافران، اثاثیه مسافران و باری که از سرزمین یک طرف متعاهد درگذر (ترانزیت) مستقیم قرار دارند و از حریمی که در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته خارج نمی‌شوند، فقط مشمول کنترل ساده ای خواهند بود. اثاثیه مسافر و بار تا زمانی که درگذر (ترانزیت ) مستقیم است از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات معاف خواهد بود.
6 ـ اسناد رسمی حاوی آرم رسمی شرکت هواپیمایی مانند برچسب چمدان، بلیط هواپیما، بارنامه، کارت اجازه ورود به هواپیما و جدول زمانبندی که به داخل سرزمین هر طرف متعاهد برای استفاده اختصاصی شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود، از کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و یا مالیاتها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.
ماده 7ـ تسهیلات و هزینه‌های فرودگاهی
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد در سرزمین خود فرودگاه یا فرودگاههایی را جهت استفاده شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر در مسیر مشخص شده تعیین خواهدکرد، و تسهیلات ارتباطی، هوانوردی، هواشناسی و سایر خدماتی را که برای بهره‌برداری سرویسهای مورد توافق لازم است در اختیار شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
2ـ هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در قبال استفاده هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر از فرودگاهها و سایر تأسیسات آن هزینه‌های عادلانه و معقولی دریافت دارد، مشروط بر آن که میزان این هزینه ها از آنچه شرکتهای حمل و نقل هوایی آن که درسرویسهای مشابه بین‌المللی تردد می‌کنند و برای استفاده از چنین فرودگاه و تأسیساتی می پردازند، تجاوز نکند.
ماده 8 ـ اصول ناظربر بهره برداری از سرویسهای مورد توافق
1ـ شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده طرفهای متعاهد از رفتار عادلانه و برابر برخوردار خواهندبود تا بتوانند برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص‌شده از فرصتهای مساوی بهره مند باشند.
2ـ در انجام سرویسهای مورد توافق، شرکت هواپیمایی تعیین‌شده هر طرف متعاهد، منافع شرکت هواپیمایی طرف دیگر را مورد نظر قرار خواهد داد تا من غیرحق در سرویسهای طرف دیگر در تمام یا قسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب ایجاد نشود.
3ـ هدف اصلی از برقراری سرویسهای مورد توافق توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده طرفهای متعاهد، تأمین ظرفیت کافی با ضریب بار مناسب جهت رفع نیازمندیهای جاری و پیش‌بینی شده معقول برای حمل مسافر و بار و پست بین سرزمین طرف متعاهد تعیین کننده شرکت هواپیمایی و سرزمین طرف متعاهد دیگر می‌باشد.
4ـ درصورت عدم توافق بین شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده طرفهای متعاهد، مسائل مندرج در این ماده از طریق توافق بین مقامات هواپیمایی دو طرف متعاهد حل ‌و فصل خواهد گردید. تا زمانی که این توافق حاصل نگردیده، ظرفیت عرضه‌شده توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده بدون تغییر باقی خواهد ماند.
5 ـ شرکت هواپیمایی تعیین‌شده هر طرف متعاهد، حداکثر سی روز قبل از شروع سرویـسها در مسیرهای مشخص شده، برنامه‌های پرواز را برای تصویب به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر تسلیم‌خواهدنمود. در مورد تغییرات بعدی نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. در موارد خاص می‌توان این محدوده زمانی را با تصویب مقامات نامبرده تغییر داد.
ماده 9ـ شناسایی گواهینامه ها و پروانه ها
گواهینامه‌های قابلیت پرواز و گواهینامه‌های صلاحیت و پروانه‌هایی که توسط یک طرف متعاهد صادر شده یا اعتبار یافته و هنوز به قوت خود باقی باشد، برای بهره‌برداری از مسیرها و سرویسهای موضوع این موافقتنامه، توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر این که شرایط صدور یا اعتبار گواهینامه‌ها و پروانه‌های مزبور مساوی یا بیش از حداقل استانداردهایی باشد که به موجب کنوانسیون وضع شده یا خواهد شد. در هر حال هر طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در مورد پرواز از فراز سرزمین خود از شناسایی گواهینامه‌های صلاحیت و پروانه‌هایی که برای اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا معتبر شناخته شده خودداری نماید.
ماده 10ـ نرخهای حمل ونقل هوایی
1ـ نرخهای مورد اجراء توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده طرفهای متعاهد در سرویسهای مورد توافق در سطح معقولی خواهد بود که با توجه به کلیه عوامل مربوط ازجمله هزینه بهره‌برداری و سود معقول و خصوصیات سرویس و نرخهای شرکتهای هواپیمایی دیگر که در تمام یا قسمتی از همان مسیرها سرویسهای منظم انجام می‌دهند، وضع می‌گردد.
2ـ نرخهای موضوع بند (1) این ماده براساس قواعد زیر تعیین می گردد:
الف ـ در صورتی که شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده دو طرف متعاهد عضو یک اتحادیه بیـن‌المللی شـرکتهای هواپیمایی با ساز و کار (مکانیسم ) تعیـین نرخ باشند و یک قطعنامه نرخ، راجع به سرویسهای مورد توافق از قبل وجود داشـته باشد، نرخها بر اسـاس این قطعنـامه بین شرکتهـای هواپیمایی تعیین‌شده طرفهای متعاهد توافق خواهد شد.
ب ـ در صورتی که هیچ کدام از شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده طرفهای متعاهد یا یکی از آنها عضو اتحادیه شرکتهای هواپیمایی نباشند و یا قطعنامه نرخ مندرج در جزء‌ (الف) فوق وجود نداشته باشد شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده طرفهای متعاهد در مورد نرخهایی که برای سرویسهای مورد توافق اعمال می‌گردد بین خود توافق خواهندکرد.
پ ـ نـرخهایی که به ترتیب مندرج در جـزءهای (الف) و (ب) فوق مورد توافق قرار می‌گیرد لااقل سی روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجراء برای تصویب به مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد تسلیم خواهد گردید. این محدوده زمانی با موافقت مقامات مذکور قابل تغییر است.
ت ـ در صورتی که شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده طرفهای متعاهد نتوانند درباره نرخهای قابل اجراء به توافق برسند یا در صورتی که یک طرف متعاهد شرکت هواپیمایی ‌خود را به منظور انجام سرویسهای مورد توافق تعیین ننموده باشد و یا چنانچه در فاصله پانزده روز اول از دوره سی روزه موضوع جزء (پ) این ماده، مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد عدم رضایت خود را از هر یک از نرخهای توافق شده بین شرکتهای هواپیمایی طرفهای متعاهد طبق جزءهای(الف ) و(ب ) این ماده به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر اعلام دارند، مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد اهتمام خواهندنمود درمورد نرخهای مناسب به توافق برسند. به‌طور کلی هیچ نرخی قبل از تصویب مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد به مورد اجراء گذارده نخواهد شد. با وجود این در صورتی که ظرف مدت پانزده روز یادشده، هیچ کدام از مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد عدم رضایت خود را نسبت به نرخهای توافق شده بین شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده اعلام ندارند، نرخهای مزبور تصویب شده تلقی خواهد شد.
3ـ نرخهای تعیین‌شده به موجب این ماده تا زمانی که نرخهای جدید تعیین نشده باشد، به‌قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده 11ـ امنیت هوانوردی
1ـ طرفهای متعاهد حقوق و تعهداتی را که به موجب حقوق بین‌الملل در قبال یکدیگر در خصوص حفظ امنیت هواپیمایی کشوری در برابر اعمال مداخله‌گرایانه غیرقانونی دارند، مورد تأکید قرار می‌دهند.
طرفهـای متعاهد بدون تحدید کلیت حقوق و تعهداتی که به موجب حقوق بین‌الملل به عهده دارند، به ویژه طبق مفاد کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپـیما امضاء شده در تـوکیو به تاریخ 23/6/1342 هجری شمسی مـطابق با 14 سپتامبر 1963 میلادی، کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما امضاء شده در لاهه به تاریخ 25/9/1349هجری شمسی مطابق با 16 دسامبر 1970 میلادی و کنوانسیون راجع به جـلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت‌ هواپیمایی کشوری امضاء شده در مونترال به تاریخ 1/7/1350هجری شمسی مطابق با 23 سپتامبر 1971 میلادی عمل خواهند کرد.
2ـ طرفهای متعاهد حسب تقاضا، کلیه مساعدتهای لازم را به یکدیگر جهت جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیماهای کشوری و سایر اعمال غیرقانونی علیه امنیت این هواپیماها، مسافرین و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسیسات هوانوردی و هر نوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمایی کشوری ارائه خواهند کرد.
3ـ طرفهای متعاهد باید در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی مصوب سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که به عنوان ضمائم کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی شناخته شده است تا حدودی که مقررات امنیتی مزبور در مورد طرفهای متعاهد قابل اجراء است عمل نمایند. هر یک از طرفهای متعاهد باید از متصدیان هواپیماهایی که محل ثبت آن هواپیماها یا محل اصلی کار و یا اقامت دائمی متصدیان آنها در سرزمین وی واقع شده و نیز از متصدیان فرودگاههای واقع در سرزمین خود بخواهد که مطابق مقررات هوانوردی مزبور عمل کنند.
4ـ هر طرف متعاهد می‌تواند از متصدیان هواپیماها بخواهد که مقررات امنیت‌ هوانوردی مورد اشاره در بند (3) فوق را که طرف متعاهد دیگر برای ورود به سرزمین خود، خروج از آن یا در مدت توقف در آنجا مقرر کرده است، رعایت کنند. هر طرف متعاهد باید اطمینان حاصل کند که در سرزمین آن اقدامات کافی برای حفاظت از هواپیماها و بازرسی مسافران، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثیه مسافر، بار و خواروبار هواپیما پیش از سوار شدن مسافران یا بارگیری و به هنگام آن به نحو مؤثر انجام می‌شود. همچنین هر طرف متعاهد باید هر درخواستی را که طرف متعاهد دیگر برای انجام اقدامات امنیتی ویژه معقول جهت مقابله با تهدیدی خاص به عمل آورد، با نظر مساعد مورد توجه قرار دهد.
5 ـ هرگاه هواپیماهای کشوری به طور غیرقانونی تصرف شود و یا اعمال غیرقانونی دیگری علیه امنیت این هواپیماها، مسافرین و خدمه آنها، فرودگاهها یا تأسیسات هوانوردی صورت پذیرد، و یا تهدیدی در این مورد انجام گیرد، طرفهای متعاهد باید از طریق تسهیل ارتباطات و اتخاذ تدابیر مناسب دیگر به منظور ختم سریع و بی‌خطر حادثه و یا خنثی کردن تهدید مزبور به یکدیگر یاری رسانند.
ماده 12ـ ایمنی هوانوردی
1ـ هرطرف متعاهد می‌تواند درهرزمان دررابطه با استانداردهای ایمنی در زمینه‌های مربوط به تأسیسات هوانوردی، خدمه پرواز، هواپیما و بهره‌برداری از هواپیما که طرف متعاهد دیگر به کار گرفته است، درخواست مشاوره نماید. چنین مشاوره‌ای ظرف مدت سی روز ازتاریخ درخواست مزبور انجام خواهدشد.
2ـ درصورتی که پس از مشاوره مزبور یک طرف متعاهد ملاحظه کند استانداردهای ایمنی درزمینه های موضوع بند(1) که درآن زمان به موجب کنوانسیون وضع‌شده به طور مؤثر توسط طرف متعاهد دیگر به کار گرفته یا اجراء نمی‌شود، طرف ‌متعاهد دیگر را از یافته‌های مزبور و اقداماتی که برای تطبیق با استانداردهای ایکائو ضروری به نظر می‌رسد آگاه خواهد کرد. طرف متعاهد دیگر اقدام اصلاحی مناسب را درفرصت زمانی توافق شده اتخاذ خواهد نمود.
3ـ همچنین به موجب ماده (16) کنوانسیون توافق می‌شود هرنوع هواپیمایی که توسط شرکت هواپیمایی تعیین‌شده یک طرف متعاهد یا از طرف آن در سرویسهایی از مبدأ سرزمین طرف متعاهد دیگر یا بالعکس مورد بهره برداری قرار گیرد، می‌تواند مادامی که درسرزمین طرف متعاهد دیگر است، مشمول بازرسی نمایندگان مجازطرف متعاهد دیگر قرارگیرد، مشروط براین که این امر منجر به تأخیر بدون دلیل در بهره‌برداری از هواپیما نگردد. علی‌رغم تعهدات مندرج درماده (33) کنوانسیون هدف این بازرسی، تأیید اعتبار اسناد هواپیمای مربوط، گواهینامه خدمه و تطبیق تجهیزات و وضعیت هواپیما با استانداردهای وضع شده درآن زمان به موجب کنوانسیون می باشد.
4ـ هرطرف متعاهد حق تعلیق یا تغییر فوری مجوز بهره برداری شرکت یا شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر را در صورتی که اقدام فوری برای حصول اطمینان از ایمنی بهره‌برداری شرکت هواپیمایی تعیین‌شده ضروری باشد برای خود محفوظ می‌دارد.
5 ـ هراقدامی ازسوی یک طرف متعاهد طبق بند(4) فوق با ازبین رفتن زمینه اتخاذ آن اقدام متوقف خواهد شد.
6 ـ باتوجه به بند (2) فوق اگر مشخص شود که با پایان یافتن فرصت زمانی توافق شده، یک طرف متعاهد درحالت عدم مطابقت با استانداردهای ایکائو باقی مانده است، دبیرکل ایکائو باید ازاین موضوع و نیز تصمیم رضایت بخش بعدی نسبت به موقعیت مطلع گردد.
ماده13ـ تسلیم آمار
مقامات هواپیمایی هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل ونقل انجام‌شده در سرویسهای مورد توافق توسط شرکت هواپیمایی تعیین‌شده خود به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا از آن سرزمین را که معمولاً توسط شرکت هواپیمایی تعیین‌شده برای مقامات هواپیمایی ملی خود تهیه و به آنها ارائه می‌گردد، بنابر تقاضا در اختیار مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر قرار خواهند داد. ارائه هرگونه اطلاعات اضافی آماری حمل و نقل مورد درخواست مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد از مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر منوط به مذاکره وتوافق طرفهای متعاهد خواهدبود.
ماده 14ـ مشاوره، تغییر و اصلاح
1ـ طرفهای متعاهد جهت حُسن اجراء این موافقتنامه از طریق مقامات هواپیمایی خود با یکدیگر همکاری لازم را معمول خواهند داشت، و به این منظور مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد می توانند در هر زمان از مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر تقاضای مشاوره کنند.
2ـ مشاوره مورد تقاضای مقامات هواپیمایی هر طرف متعاهد ظرف شصت ‌روز از تاریخ دریافت تقاضا آغاز خواهد شد.
3ـ هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان که لازم بداند خواستار تغییر یا اصلاح مفاد این موافقتنامه شود و در این صورت طرفهای متعاهد باید ظرف شصت‌روز از تاریخ دریافت تقاضای مذاکره توسط طرف متعاهد دیگر در این خصوص به مذاکره بپردازند.
4ـ هرگونه تغییر یا اصلاح این موافقتنامه با رعایت مفاد ماده(19) این موافقتنامه، به مورد اجراء نهاده خواهد شد.
5 ـ علی رغم مفاد بند(4) اصلاحات جدول مسیر پیوست این موافقتنامه می‌تواند، به طور مستقیم بین مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد. این اصلاحات با مبادله یادداشت از طریق دیپلماتیک لازم الاجراء خواهد گردید.
ماده 15ـ حل اختلافات
1ـ هر گاه در مورد تفسیر و یا اجراء این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای) آن اختلافی بین طرفهای متعاهد بروز کند، طرفهای متعاهد نخست تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره حل و فصل کنند.
2ـ درصورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به هیأت ‌داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت‌‌روز از تاریخ دریافت اطلاعیه ارجاع اختلاف به داوری، نسبت به معرفی یک‌داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت‌روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهندکرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف ‌مدت مقرر داور خود را تعیین نکند، و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس‌شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ‌ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
3ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تعیین شود چنانچه رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد، و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد شورا که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
4ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
5 ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.
6 ـ مخارج داوری، شامل هزینه‌ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد گردید. هرگونه مخارجی که توسط شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری در رابطه با نصب سرداور و یا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند(2) این ماده صورت گیرد، به عنوان بخشی از هزینه‌های داوری محسوب خواهد شد.
ماده 16ـ فسخ
هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمان قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه طی اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این اطلاعیه همزمان به آگاهی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری نیز خواهد رسید و در این صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از اعلام دریافت اطلاعیه فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ شده تلقی خواهد شد، مگر آن که اطلاعیه فسخ قبل از انقضای این مدت با تراضی طرفهای متعاهد مسترد شود. هر گاه طرف متعاهد دیگر دریافت اطلاعیه فسخ را اعلام نکند، اطلاعیه مزبور چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری دریافت شده تلقی خواهد شد.
ماده 17ـ مطابقت با کنوانسیونها یا موافقتنامه‌های چند جانبه
چنانچه کنوانسیون یا موافقتنامه چندجانبه حمل و نقل هوایی در مورد هر دوطرف متعاهد لازم الاجراء گردد، این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای) آن باید از طریق مذاکره به شرح مندرج در ماده(14) این موافقتنامه به نحوی اصلاح شود که مفاد آن با مقررات کنوانسیون یا موافقتنامه مزبور انطباق یابد.
ماده 18ـ ثبت
این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای) آن و هرگونه اصلاحیه آن نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری به ثبت خواهد رسید.
ماده 19ـ لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده ، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
با تأیید مفاد این موافقتنامه، نمایندگان تام‌الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و نوزده ماده و یک پیوست در مانیل در تاریخ 15/5/1387 هجری شمسی برابر با 5 آگوست 2008 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان می باشد، تنظیم گردید.

از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری فیلیپین

پیوست
1ـ مسیرهایی که می‌تواند توسط شرکت(های) هواپیمایی تعیین‌شده جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرار گیرد.

نقاط مبدأ :هر نقطه در جمهوری اسلامی ایران
نقاط واسط : -
نقاط مقصد :هر نقطه در جمهوری فیلیپین
نقاط ماوراء : -
2ـ مسیرهایی که می‌تواند توسط شرکت (های) هواپیمایی تعیین‌شده دولت جمهوری فیلیپین مورد بهره برداری قرار گیرد.

نقاط مبدأ :هر نقطه درجمهوری فیلیپین
نقاط واسط : ـ
نقاط مقصد : هر نقطه درجمهوری اسلامی ایران
نقاط ماوراء: ـ

تذکر:
1ـ هر شرکت هواپیمایی تعیین‌شده می‌تواند نقاط واسط و نقاط ماوراء مشخص‌شده در پیوست این موافقتنامه را درشرایطی مورد بهره برداری قراردهد که حق بهره‌برداری از آزادی پنجم حمل و نقل بین این گونه نقاط و سرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال نگردد مگر این که دراین مورد بین دو طرف متعاهد بر اساس توصیه‌های شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده توافقی به عمل آمده باشد.
2ـ از نقاط واسط و نقاط ماوراء درهریک از مسیرهای مشخص‌شده می‌توان به اختیار شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده در هر پرواز یا کلیه پروازها صرف‌نظر نمود.
3ـ طرفهای متعاهد درمورد ظرفیت و تعداد پروازهای شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده، توافق خواهند نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده و یک ‌پیوست درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ‌و ششم فروردین‌‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18703
تاریخ تصویب :
1388/1/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :