جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
306-عرضحال اعسارکه دفترآن راطبق ماده 10قانون اعساربرای کسب نظر دادگاه جهت لزوم یاعدم لزوم احضارشهودبه دادگاه فرستاده حاکم دادگاه به جای تشخیص این قسمت ودادن دستوردراین باب احضارشخص مدعی رادستورداده تخلف است .
حکم شماره 2760-3تیر1318

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2760
تاریخ تصویب :
1318/04/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :