جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
308-درعدم شمول قانون اعساربه ماده 278قانون مجازات عمومی خفائی نبوده وامری است واضح وپذیرفتن عرضحال استینافی ازقرارردعرضحال اعسار یک نفرکه طبق حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت غرامت شده وفسخ آن وصدور حکم به قبول اعسارتخلف است .
حکم شماره 4447-26اردیبهشت 1328وشماره 4476-30خرداد1328

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4447
تاریخ تصویب :
1328/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :