جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص فوق‌العاده‌های مصوب هیئتهای امنا مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شماره49236/ت536هـ

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ27/2/1388 به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اختلاف سازمان بازنشستگی کشوری و تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد شمول کسور بازنشستگی نسبت به فوق‌العاده‌های مصوب هیئتهای امنا تحت عناوین مختلف در حکم کارگزینی تصویب نمود:
1ـ فوق‌العاده‌های مصوب هیئتهای امنا مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی مانند فوق‌العاده‌، جذب، ویژه، بهره‌وری مشمول کسورات بازنشستگی است.
2ـ بار مالی ناشی از سهم دولت درخصوص کارکنان غیر هیئت علمی از محل منابع داخلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی قابل پرداخت است. از تاریخ 1/1/1388، قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص کارکنان غیر هیئت علمی ملاک عمل است.
3ـ به منظور یکسان‌سازی احکام مربوط به کارکنان غیر هیئت علمی ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوبات هیئت امنای منطقه (2) پژوهشی شامل کارکنان غیر هیئت علمی ستادی تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18711
تاریخ تصویب :
1388/2/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :