جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام اداره کل چای شمال به سازمان چای شمال شماره49247/ت42745هـوزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 به استناد ذیل ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ نام اداره کل چای شمال به سازمان چای شمال تغییر می‌یابد و بعنوان یک سازمان تابع زیر نظر مستقیم وزیر جهاد کشاورزی اداره می‌شود.
2ـ وظایف سازمان بعنوان متولی ساماندهی چای در کشور به شرح زیر است:
الف ـ اعمال مدیریت در جهت افزایش کیفیت برگ سبز چای.
ب ـ مسئولیت کنترل کیفی برگ سبز چای و نظارت بر فرآوری تولید چای خشک.
ج ـ ساماندهی و نظارت بر واردات و صادرات چای و تنظیم بازار چای کشور.
3ـ رییس سازمان یادشده از امتیاز مدیریتی (3) سطح ملی (بالاترین سطح ملی مربوط) موضوع ردیف (2) مصوبه مورخ 9/2/1388 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برخوردار است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18711
تاریخ تصویب :
1388/3/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :