جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای « قطرویه» مرکز بخش قطرویه از توابع شهرستان نیریز در استان فارس به شهر شماره49797/ت32726ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 381/42/4/1 مورخ 7/1/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854ه‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ روستای « قطرویه» مرکز بخش قطرویه از توابع شهرستان نیریز در استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر « قطرویه» شناخته می‌شود.
2ـ دهستان « شش پیر» از بخش همایجان شهرستان سپیدان انتزاع و به بخش مرکزی همین شهرستان الحاق می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 4/3/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18711
تاریخ تصویب :
1388/3/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :