جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص ادغام روستاهای « نوسرا» و « نومیری» از توابع دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی به نام روستای شماره49808/ت34834ک

« نوسرانومیری»

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 218/42/4/1 مورخ 6/1/1385 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854ه‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ روستاهای « نوسرا» و « نومیری» از توابع دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی با یکدیگر ادغام و به عنوان یک روستای واحد به نام روستای « نوسرانومیری» شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 4/3/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18711
تاریخ تصویب :
1388/3/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :