جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام بخش « آلوت» از توابع شهرستان بانه در استان کردستان به بخش « آرمرده» شماره49804/ت34068ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 81205/42/4/1 مورخ 8/8/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854ه‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
نام بخش « آلوت» از توابع شهرستان بانه در استان کردستان به بخش « آرمرده» تغییر می‌یابد
این تصـویب‌نامه در تاریخ 4/3/1388 به تأییـد مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18711
تاریخ تصویب :
1388/3/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :