جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

رأی شماره185 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایات کارکنان شهرداری‌ها از حیث تضییع حقوق استخدامی شماره هـ/88/101تاریخ: 27/2/1388
شماره دادنامه: 185
کلاسه پرونده: 88/101
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبدالرضا خاکسار.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1965 موضوع شکایت آقای عبدالرضا خاکسار به طرفیت شهرداری زرقان به خواسته ابطال ابلاغیه شماره 2/5650 مورخ 27/11/1386 الزام شهرداری به اجرای تعهدات و انجام مفاد قرارداد پیمانی 5 ساله به شرح دادنامه شماره 3212 مورخ 19/12/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به اینکه خواسته مطروحه خارج از موارد صلاحیت احصائی دیوان عدالت اداری مندرج در ماده 13 از قانون دیوان عدالت
اداری بوده فلذا قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته و مردود اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/890 موضوع شکایت آقای محمدرضا زراعی به طرفیت شهرداری زرقان به خواسته دستور بازگشت به کار شهرداری و اشتغال به کار در واحد خدمات شهری و احقاق حق به شرح دادنامه شماره 1064 مورخ 19/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اشتغال به کار بر اساس قرارداد شاکی و مشتکی‎عنه موجبات الزام شهرداری به استخدام وادامه کار وی را فراهم نمی‎کند زیرا در بند 19 قرارداد، این حق از شاکی سلب شده است. از طرفی نامبرده می‎بایست با شرکت در آزمون استخدامی به ادامه خدمت تلاش می‎نمود. بنابه مراتب شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص به استناد ماده 13 آیین‎نامه استخدامی کارکنان شهرداریها استخدام شاکی الزاماً براساس تشریفات مقرر صورت می‎گرفت بنابه مراتب حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‎نماید. ج ـ شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/889 موضوع شکایت آقای مجتبی رهسپار به طرفیت شهرداری زرقان به خواسته اعاده به کار و احقاق حق به شرح دادنامه شماره 904 مورخ 30/4/1387 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به نامه 29/9/1385 مدیرکل دفتر شهری روستایی استانداری فارس به هسته گزینش شاکی در آزمون کتبی حضوری و مصاحبه محلی بالاترین نمره را کسب نموده و با مجوز قانونی استخدام شده مضافاً قرارداد نامبرده تا تاریخ 29/12/1390 اعتبار دارد و مصوبه شورای شهر مبنی بر خاتمه بخشیدن به خدمت افراد غیر بومی حق قانونی و مکتسب شاکی را زایل نمی‎سازد و در قرار منعقده نیز حق فسخ را برای شهرداری زرقان پیش‎بینی نشده است، علیهذا حکم به ورود شکایت و ادامه قرارداد 2/852 مورخ 6/2/1386 را صادر و اعلام می‎دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحـث و بـررسی و انجـام مشاوره با اکثریت آراء بـه شـرح آتی مبـادرت بـه صـدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ طبق بند 3 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و مستخدمین دولت اعم از کشوری و لشگری واحدهای دولتی مندرج در بند (الف) ماده مذکور از جمله کارکنان شهرداریها از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان (به استثناء مشمولین قانون کار) در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر، شاکیان به عنوان کارمند شهرداری با استفاده از حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور 1370 به استخدام شهرداری زرقان درآمده‎اند. بنابراین رسیدگی به شکایت استخدامی آنان در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه‎های شماره 940 مورخ 30/4/1387 و شماره 1064 مورخ 19/5/1387 شعبه 29 دیوان منحصراً در حد اعلام صالحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مذکور صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصـوب 1385 برای شعـب دیوان و سایر مراجع اداری ذیـربط در مـوارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18711
تاریخ تصویب :
1388/2/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :