جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

رأی شماره177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائربه عدم امکان تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی به پیمانی شماره هـ/88/88تاریخ: 27/2/1388
شماره دادنامه: 177
کلاسه پرونده: 88/88
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رضا شیرزاد.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1286موضوع شکایت آقای ولی‌رضا شیرزاد به طرفیت اداره امور اداری سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به شرح دادنامه شماره 3020 مورخ20/11/1387 چنین رأی صادر نموده‌است، مصوبه42282 مورخ 20/4/1385 هیأت دولت دلالت بر این دارد که کارکنان قراردادی موضوع بند (ب) ماده 36 قانون اصلاحی مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1382 مشروط بر اینکه متصدی یکی از پستهای سازمانی مصوب وزارت جهاد کشاورزی باشند تابع آیین‎نامه استخدامی قانون استخدام کشوری می‎باشد که این مصوبه دلالت بر الزام اداره طرف شکایت بر تغییر وضعیت از قراردادی به پیمانی نیست، بلکه صرفاً کارکنان قراردادی مذکور تابع آیین‎نامه استخدام پیمانی هستند. لذا صرفنظر از ایرادات اداره طرف شکایت با توجه به مراتب فوق حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/2778 موضوع شکایت آقای حسین آذری به طرفیت اداره کل امور اداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته تبدیل و تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی و اصلاح احکام کارگزینی صادره پس از آن به شرح دادنامه شماره 4038 مورخ 18/9/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به دفاعیات غیر موجه سازمان جنگلها طی لایحه دفاعیه و توجهاً به اینکه حسب مصوبه شـماره 42282/ت ـ34243ه‍ـ مورخ 20/4/1385 هـیأت وزیران کارکنـان قـراردادی مشمول آیین‎نامه استخدام پیمانی بوده و معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزارت جـهاد کشاورزی و سازمان مـدیریت و برنامه‎ریزی در مورد کارکنان قراردادی مشروط به اینکه متـصدی یکی از پستهای سازمانی مصوب وزارت جهاد کـشاورزی با مستـند تابع آیین‎نامه فوق‎الذکر اعلام کرده است و طبـق مصوبه شماره 53252/ت33954ه‍ـ مورخ 2/9/1384 هیأت وزیران کارکنان قراردادی در اولویت استخدامی می‎باشد و توجهاً به اینکه سازمان جنگلها برای سالهای برنامه چهارم 644 مجوز استخدامی داشته و با التفات به اینکه شاکی بیش از 60 سال سابقه خدمت داشته علیهذا حکم به ورود شـکایت و الزام سازمان طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به پیمانی از مورخ 25/4/1387 صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ مطابق ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی، کارکنان آن وزارتخانه با توجه به شغل مورد تصدی و مقررات استخدامی مربوط به آنان به چهار دسته متمایز از یکدیگر تقسیم و مشخص گردیده‎اند و به موجب بند (ب) آن ماده کارکنانی که برای مدت معین به خدمت در آن وزارتخانه استخدام و به کار مشغول می‎شوند، کارمند قراردادی نامیده شده‎اند که به حکم مقرر در تبصره ذیل بند مذکور تهیه آیین‎نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی به عهده وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تصویب آن به عهده هیأت وزیران محول شده است و به موجب تصویب‎نامه شماره 42282/ت34243ه‍ـ مورخ 20/4/1385 هیأت وزیران، کارمندان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات مربوط تابع آیین‎نامه استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری اعلام گردیده‎اند. نظر به اینکه تبعیت از آیین‎نامه استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری و برخورداری از مقررات آن آیین‎نامه مغیّر عنوان کارمند قراردادی مشمولین بند(ب) ماده36 قانون فوق‎الذکر و تبدیل عنوان مذکور به کارمند پیمانی نیست، بنابراین دادنامه شماره 3020 مورخ 20/11/1387 شعبه هفتم دیوان موافق قانون و صحیح می‎باشد. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18711
تاریخ تصویب :
1388/2/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری
موضوع :