جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

آئین‌نامه شورایعالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه شماره100/13340/9000مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آیین‌نامه شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه به شماره 100/12297/9000 ـ 4/3/1388 که در تاریخ 4/3/1388 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت ملاحظه و درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

آئین‌نامه شورایعالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه

ماده1ـ به منظور سیاستگذاری و هماهنگی بیشتر بین بخشهای نظارتی و ارتقاء بهره‌وری در نظام نظارت و بازرسی در قوه قضائیه شورای عالی نظارت و بازرسی که در این آئین‌نامه به اختصار « شورا» نامیده می‌شود، به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل شود.
ماده2ـ اعضاء شورا عبارتند از:
رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)
2ـ معاون اول قوه قضائیه
3ـ رئیس دیوان عالی کشور
دادستان کل کشور
5 ـ رئیس دیوان عدالت اداری
6 ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
7ـ معاون اداری و مالی قوه قضائیه
8 ـ معاون حقوقی و توسعه قضایی
دادستان انتظامی قضات
10ـ رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه
11ـ رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه
12ـ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
ماده3ـ وظایف و اختیارات شورا:
1ـ بررسی و تصویب سیاست‌های قوه قضائیه در امر نظارت و بازرسی بر اساس سـیاست‌های کلی مندرج در چشم‌انداز 20 سـاله نظام و برنامه‌های 5 ساله توسعه قضایی کشور.
2ـ نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا و ارزیابی عملکرد مراجع ذیربط
3ـ هماهنگی بین بخش‌های نظارتی قوه قضائیه
ماده4ـ جلسات شورا حداقل هر دو ماه یک بار در حضور رئیس قوه قضائیه و در غیاب ایشان به ریاست معاون اول تشکیل و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری به پیشنهاد دبیر شورا و تصویب رئیس شورا تشکیل خواهدشد.
ماده5 ـ معاون اول قوه قضائیه به عنوان دبیر شورا تعیین و دبیرخانه نیز در حوزه معاون اول تشکیل می‌گردد.
ماده6 ـ وظایف دبیر شورا:
1ـ تنظیم جلسات شورا و پیشنهاد جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری.
ابلاغ و پیگیری مصوبات شورا
3ـ جمع‌بندی، تحلیل محتوا و ارائه گزارش جامع از عملکرد گروه‌های نظارتی و اقدامات شورا به رئیس شورا
4ـ تهیه دستور جلسات و دعوت اعضاء .
5 ـ انجام امور دبیرخانه.
ماده7ـ دبیر شورا با هماهنگی رئیس شورا حسب مورد از نمایندگان دستگاه‌های غیر عضو برای شرکت در جلسات شورا دعوت به عمل می‌آورد.
ماده8 ـ با تصویب شورا حسب مورد گروه‌های نظارتی مستقل و ویژه متشکل از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی مرتبط زیر نظر دبیر شورا جهت بازرسی و نظارت دوره‌ای یا موردی اعزام خواهدشد.
ماده9 ـ کلیه دستگاه‌های نظارتی و بازرسی قوه قضائیه مکلفند وظایف قانونی خود را در امر نظارت و بازرسی براساس سیاست‌گذاری‌های مصوب شورا انجام دهند.
ماده10ـ کلیه بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های قبلی در این خصوص ملغی می‌گردد.
ماده11ـ این آئین‌نامه در 11 ماده تنظیم و در تاریخ 4/3/1388 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18713
تاریخ تصویب :
1388/3/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :