جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی شیرخشک صنعتی شماره56012/ت42747کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنایع و معادن
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به اسـتناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
سود بازرگانی شیرخشک صنعتی مشمول ردیف 04021090 تعرفه به میزان نود درصد از تاریخ 6/2/1388 تعیین می‌گردد.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 11/3/1388 به تأییـد مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18716
تاریخ تصویب :
1388/3/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
موضوع :