جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
311-صدورحکم به تمکین زوجه درصورتیکه زوجه منکرزوجیت باشدتخلف است .
حکم شماره 338-18فروردین 1308

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
338
تاریخ تصویب :
1308/01/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :