جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

رأی شماره200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه مدت اشتغال به خدمت به صورت قراردادی طی دوره دستیاری جزء سابقه خدمت دولتی قابل احتساب شماره هـ/88/131است

تاریخ: 3/3/1388
شماره دادنامه: 200
کلاسه پرونده: 88/131
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن مهدوی رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری .
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1953موضوع شکایت خانم فریبا یارندی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران ـ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به خواسته صدور حکم مبنی بر احتساب 4 سال سابقه و دوران دستیاری، محتویات سابقه خدمت به شرح دادنامه شماره 953 مورخ 24/4/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شکایت متوجه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نبوده و در خصوص دادخواست شاکی، به طرفیت سازمان مذکور قرار رد شکایت به استناد بند (ب) ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم توجه دعوی صادر و اعلام می‎گردد، لیکن در خصوص شکایت شاکی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنایت به اینکه دانشگاه مذکور خدمت شاکی را به صورت قراردادی از تاریخ 14/11/1368 لغایت 14/11/1372 در مدت دستیاری پذیرفته و با توجه به اینکه به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوری، خدمت تمام افراد در دستگاههای دولتی به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل‌احتساب می‎باشد، بنابراین در این قسمت خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت شاکیه صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/208 موضوع شکایت آقای حیدر سیاتیری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته محاسبه دوره دستیاری به عنوان سابقه خدمت به شرح دادنامه شماره 1932 مورخ 28/8/1387 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر اینکه حسب مکاتبات و سوابق قبلی، تعدادی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه که در مدت زمان تحصیل در دوره دستیاری رابطه استخدامی با دانشگاه و سایر واحدهای دولتی نداشته و مشمول مقررات استخدامی نبوده‎اند، خواستار مدت زمان تحصیل جزو سنوات خدمت گردیدندکه با بررسی مقررات مجوزی جهت انجام خواسته مشاهده نشده و موضوع از سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استعلام که اعلام نمودند مدت زمان تحصیل در دوره‎های آموزشی که قبل از اشتغال افراد طی شده است از هیچ نظر قابل احتساب نمی‎باشد. علیهذا با التفات به مراتب مذکور نظر به اینکه دستیاری با قبولی فرد در آزمون تخصصی شروع می‎گردد و دروس عملی آن هم که بیشتر از تئوری است دوره‌آموزشی است تا بتوانند با کسب مهارت مدرک تخصصی پزشکی دریافت نمایند، لذا مجوز قانونی وجود ندارد که مدت‌تحصیل دستیاری سابقه محسوب شود. ضمن اینکه مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت قابل محاسبه است بنابراین خواسته موجه نمی‎باشد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به اسناد و مدارک و سایر محتویات پرونده های شاکیان که مبین اشتغال آنان به خدمت به صورت قراردادی است و اینکه اشتغال به خدمت به صورت قراردادی در طی دوره دستیاری منع قانونی ندارد، بنابر این مدت خدمت قراردادی مذکور در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده 151 قانون استخدام کشوری مصوب 2/10/1357 جزو سابقه خدمت دولتی، قابل احتساب است و دادنامه شماره 953 مورخ 24/4/1387 شعبه اول دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می باشد . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18719
تاریخ تصویب :
1388/3/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :