جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

رأی شماره204 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب مدت خدمت سربازی جزء خدمت دولتی شماره هـ/88/154تاریخ: 3/3/1388
شماره دادنامه: 204
کلاسه پرونده: 88/154
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عزت عزیزی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 16 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/496 موضوع شکایت آقای عزت عزیزی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته احتساب سابقه خدمت سربازی به شرح دادنامه شماره 1292 مورخ 24/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، اولاً تاریخ شروع به کار شاکی 1/9/1352 بوده است، در حالی که تاریخ تصویب قانون و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی 5/3/1352 بوده و در مقطع 28/1/1350 لغایت 28/1/1352 دوران خدمت سربازی شاکی و قبل از تصویب قانون موصوف بوده است. ثانیاً، موضوع مصوبه و اصلاحیه تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن در تاریخ 30/1/1383 و نیز تاریخ تصویب آیین‎نامه مورخ 8/4/1384 بوده طبعاً خدمت سربازی شاکی قبل از حاکمیت مقررات و قوانین مرقوم انجام شده است و طبعاً مشمول این مقررات نمی‎باشد. علیهذا و به دلائل فوق‌الاشعار اقدامات مشتکی‎عنه متضمن نقض قوانین و مقررات نمی‎باشد و به ویژه اینکه شاکی از تاریخ 28/12/1382 در ردیف مستمری‌بگیران بازنشسته سازمان قرار گرفته است، نتیجه رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه86/2328 موضوع شکایت آقای محمدرضا عربی بهطرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان سمنان به خواسته احتساب خدمت سربازی جزء سوابق خدمتی به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 3/6/1387 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‎عنه و مستنداً به رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 92 مورخ 4/10/1353 که اشعار داشته که خدمت زیر پرچم انجام شده قبل از استخدام جز سوابق محسوب می‎گردد و همچنین مستنداً به ماده 15 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که اعلام داشته است ،خدمت سربازی جز سوابق آنان محسوب می‎گردد، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ مطابق تبصره2 از ماده 2 قانون متمم قانون دو دوازدهم دی و آذر 1323 مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزو سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب می‌شود. نظر به عموم و اطلاق حکم مذکور و احکام مشابه قانونگذار در باب ضرورت احتساب مدت خدمت وظیفه عمومی جزو سابقه خدمت مستخدمان رسمی دولت از جمله قسمت آخر ماده 15 اصلاحی مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1358 که مقرر داشته است، مدت خدمت زیر پرچم جزو سابقه خدمت دولتی محسوب می‌شود، دادنامه شماره 1606 مورخ 3/6/1387 شعبه شانزدهم دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18719
تاریخ تصویب :
1388/3/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :