جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

رأی شماره 205 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه خدمت نظام وظیفه شاغلین قانون کار جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی قابل شماره هـ/88/155احتساب است

تاریخ: 3/3/1388
شماره دادنامه: 205
کلاسه پرونده: 88/155
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای قدرت الله زارعی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 15 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/55 موضوع شکایت آقای قدرت‌الله زارعی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته احتساب 2 سال خدمت سربازی جزو سوابق کاری به شرح دادنامه شماره 1538 مورخ 26/8/1386 چنیـن رأی صادر نموده ‌است، مدیر کل تامین‌ اجتماعی تهران بزرگ پاسخ‌ داده، مستنداً به قانون اصلاح تبصره ماده14 قانون‌کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب سال1383 و آیین‎نامه اجرائی آن، شرط احتساب سابقه، شاغل بودن متقاضی در زمان تقاضا می‎باشد و با توجه به اینکه شاکی در زمان تقاضا بازنشسته می‎باشد، اقدامی مقدور نمی‎باشد، تقاضا رد شکایت را دارد که با عنایت به‌محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست، نظر به اینکه در تصمیم سازمان تخلف از مقررات و موازین‌قانونی احرازنگردید، بنابراین شکایت مطروحه غیروارد و محکوم به رد است. ب ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به‌پرونده کلاسه86/7 موضوع شکایت آقای عبدالرحیم صفی کانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به‌خواسته احتساب 2 سال خدمت ‌سربازی به ‌شرح دادنامه شماره 1214 مورخ 21/8/1386 چنین رأی صادرنموده‌است، عمده دلیل بر عدم برخورداری شاکی در سوابق 2 سال خدمت سربازی موضوع بازنشستگی شاکی و عدم اشتغال شاکی در زمان درخواست احتساب 2 سال خدمت سربازی عنوان شده است در حالی که احتساب خدمت سربازی با توجه به مفاد تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30/1/1383 مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرایی آن مصوب 8/4/1384 هیأت وزیران و نیز مفاد استفساریه مورخ 28/3/1385 مجلس شورای اسلامی در این خصوص صراحت بر حقانیت و استحقاق کارگران و مشمولین قانون تأمین اجتماعی در هر حال از مزایای 2 سال خدمت سربازی می‎باشند، بنابراین رأی به ورود شکایت دائر بر الزام مشتکی‎عنه به احتساب خدمت سربازی شاکی در سنوات خدمت شاکی و برخوردار نمودن شاکی در مزایای آن صادر و اعـلام می‎گردد. هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ به صراحت تبصره یک اصلاحی ماده 14 قانون کار مصوب 1383 مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی قابل احتساب است و به موجب قانون استفساریه قانون فوق‌الذکر کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند نیز مشمول قانون فوق‌الاشعار می‌باشند. نظر به اینکه بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی سالب حق مکتسب قانونی فوق‌الذکر نیست، بنابراین دادنامه شماره 1214 مورخ 21/8/1386 شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و برقراری مزایای قانونی مترتب بر آن صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18719
تاریخ تصویب :
1388/3/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :