جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

رأی شماره 212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم پرداخت هزینه دانشجویی به دانشجویان PHD که فاقد عنوان دستیاری هستند شماره هـ/87/326تاریخ دادنامه: 10/3/1388
شماره دادنامه: 212
کلاسه پرونده: 87/326
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محسن مهدیان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهاردهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 85/1530 و 85/1529 موضوع شکایت آقایان مجید خیراللهی‌حسین‌آبادی و جواد محمدی‌اصل به‌طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته برقراری کمک هزینه دانشجوی PHD به‌شرح دادنامه‎های شماره 991 و 1000 مورخ 22/7/1386 چنین رأی صادر نموده‎اند، نظر به لایحه جوابیه اداره مشتکی‎عنه و از باب مناط اعتبار دادنامه شماره 226 مورخ 16/5/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چون به هر تقدیر پرداخت حق‌الزحمه به دانشجویان بورسیه توسط هیأت عمومی منع قانونی نشده و با توجه به اینکه مشارالیه از این بورسیه استفاده می‎کرده و تاکنون ادامه داشته است، لذا بنابه مراتب مذکور شکایت شاکی را وارد تشخیص‌داده حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎نماید. ب ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 85/1530 و 85/1529 موضوع شکایت آقایان مجید خیراللهی‌حسین‌آبادی و جواد محمدی اصل به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران قسمت علوم پایه به خواسته برقراری کمک هزینه دانشجویی دوره PHD به شرح دادنامه‎های شماره1629 و 1630 مورخ 4/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، در مورد دادنامه‎های صادره تحت شماره‎های 1000 و 991 مورخ 22/7/1386 برطبق آنچه در متن دادخواست قید و ملاحظه گردیده است و برطبق مدارک پرونده چون از باب سهو قلم در متن دادنامه صادره به جای کلمه حق‌الزحمه دانشجویان مامور به‌تحصیل سهواً حق‌الزحمه دانشجویان بورسیه تایپ‌شده‌است که بدین‌وسیله رفع آن اعلام و رأی اصلاحی صادر می‎شود، این رأی قانوناً می‎بایست در موقع ارائه به ادارات و مبادی ذیربط با اصل دادنامه‎ها با شماره پیش گفته همراه باشد و ارائه هر یک به تنهائی ممنوع است. ج ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی بهپرونده کلاسه84/913 موضوع شکایت آقای سیدمهدی میرغضنفری به طرفیت قسمت علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته تقاضای برقراری کمک هزینه دانشجویی دوره PHD به شرح دادنامه شماره 2594 مورخ 30/11/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 پرداخت حق‌الزحمه به دانشجویان بورسیه منع قانونی ندارد و لازم‎الاتباع بودن این رأی برای شعب دیوان در موارد مشابه و با توجه به شروع به تحصیل در این دوره از تاریخ 24/11/1383 دادخواست مطروحه وارد تشخیص و حکم به برقراری کمک هزینه دانشجوی دوره PHD از تاریخ 24/11/1383 و پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام می‎شود. دـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1433 موضوع شکایت آقای محسن محمدیان یاجلو به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران ـ دانشکده پزشکی بخش علوم پایه به خواسته برقراری کمک هزینه دانشجوی PHD و پرداخت آن از تاریخ 24/11/1383 به شرح دادنامه شماره 2374 مورخ 14/11/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان منع قانونی ندارد و با توجه به اینکه مشارالیه از این بورسیه استفاده می‎کرده و تاکنون ادامه داشته لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 226 مورخ 16/5/1384 و رأی وحدت رویه شماره دادنامه 43 و 42 مورخ 4/2/1379 رأی به ورود شکایت شاکی مبنی بر برقراری کمک هزینه دانشجویی دوره از تاریخ 24/11/1384 لغایت 1/1/1385 و پرداخت آن در حق شاکی صادر و اعلام می‎گردد و در خصوص الباقی خواسته مطالبه هزینه از تاریخ 1/1/1385 تاکنون با عنایت به تصویر نامه 11406/8/پ مورخ 8/8/1385 ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز پیوست لایحه جوابیه طرف شکایت شاکی می‎بایست به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز طرح شکایت می‎نمود، لذا بنابه مراتب فوق در خصوص این قسمت از خواسته مستنداً به بند (ب) ماده 20 آیین‎نامه دادرسی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1372 موضوع شکایت آقای مروت طاهری کلانی به‌طرفیت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته تقاضای برقراری کمک هزینه تحصیل دانشجویان دوره دکتری PHD به شرح دادنامه شماره 795 مورخ 5/4/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی دانشجوی دوره دکتری باکتری شناسی دانشگاه طرف شکایت بوده و با توجه به اینکه آراء شماره229 مورخ16/5/1384 و 16/5/1384 و 42 و 34 مورخ 4/2/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حق‌الزحمه دستیاری را با توجه به تبصره 2 ماده 43 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری به لحاظ انجام خدمت و کار از ناحیه دانشجویان دوره‌دستیاری تجویزنموده و با توجه به اینکه رشته تحصیلی دکتری باکتری‌شناسی با رشته تحصیل دستیاری رشته‎های پزشکی متفاوت می‎باشد و این قبیل دانشجویان اقدام به انجام خدمت عمل نمی‎نمایند تا مستحق حق الزحمه باشند، بنابراین آراء مذکور را منصرف از دانشجویان دوره دکتری تشخیص و دلیلی بر شمول آن به دانشجویان مذکور محرز نمی‎باشد، علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ علاوه بر اینکه پرداخت حق‌الزحمه به دستیاران پزشکی در قبال ارائه خدمات آنان در مراکز پزشکی مستند به ماده 43 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری است و پرداخت آن به دانشجویانی که واجد عنوان دستیاری نیستند و خدمتی در دوران آموزشی انجام نمی‎دهند، محمل قانونی ندارد، اساساً پرداخت هزینه دانشجوئی به شاکیان در مدت تحصیل در مراکز آموزشی فاقد الزام قانونی است. بنابراین دادنامه شماره 795 مورخ 5/4/1387 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی در این خصوص صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18721
تاریخ تصویب :
1388/3/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :