جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده شماره61572/ت42596ک
وزارت کشور ـ وزارت صنایع و معادن ـ سازمان حفاظت محیط زیست
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کار گروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ 17/12/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهـــوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 131401/ت41048 مورخ 7/6/1387 « آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده» را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

ماده1ـ واژه‌ها و اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:
الف ـ ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت.
ب ـ نظارت عالی: سیاستگذاری، پایش نحوه اجرای فرآیند، تعیین مجری و پیگیری اقدامات لازم در راستای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تا رسیدن به اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت.
ج ـ خودروی فـرسوده : خودرویی کـه طبـق ماده (4) تصـویب‌نامه شماره 92308/ت40587ک مورخ 7/6/1387 حائز شرایط فرسودگی باشد.
د ـ اسقاط : اعمال تغییرات فیزیکی بر روی خودروی فرسوده، به صورتی که خودرو و قطعات آن غیر قابل استقاده مجدد در چرخه حمل و نقل باشد و مطابق قانون و مقررات شرایط لازم برای ابطال اسناد آن فراهم شود.
هـ ـ گواهی اسقاط : برگه‌ای که نشان دهنده اسقاط خودرو در مراکز مجاز است و برابر شرایط مندرج در طرح صادر می‌گردد.
و ـ کمک بلاعوض: وجهی که پس از طی مراحل اسقاط خودرو و تایید حمل و نقل و سوخت" href="/tags/33731/ستاد-مدیریت-حمل-و-نقل-و-سوخت/" class="link">ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بصورت بلاعوض به مالکین خودروهای فرسوده پرداخت می‌گردد.
ماده2ـ اشخاصی که خودروی آنها تا پایان سال 1390 به سن فرسودگی می‌رسند می‌توانند از ابتدای سال 1388 برای اسقاط خودرو اقدام نمایند و از مزایای مقرر در این آیین‌نامه بهره‌مند شوند.
ماده3 ـ برای از رده خارج شدن خودروهای سواری فرسوده شخصی تا پایان سال 1390، کمک بلاعوض با رعایت میزان اعتبارات قابل تخصیص سالیانه و تا سقف مبالغ جدول زیر اعطا می‌گردد.تبصره1 ـ پرداخت کمک بلاعوض به خودروهای سواری شخصی با سن بیش از (35) سال، صرفاً تا پایان سال 1388 صورت می‌پذیرد.
تبصره2 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات اعطایی در قالب خرید خودرو را صرفاً به متقاضیان طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اختصاص دهد.
ماده4 ـ برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده عمومی، تا پایان سال 1390، تسهیلات بانکی و کمک بلاعوض با رعایت میزان اعتبارات قابل تخصیص سالیانه و تا سقف مبالغ جدول زیر اعطا می‌گردد.تبصره1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است خط اعتباری لازم برای پرداخت تسهیلات مندرج در جدول فوق را تعیین و سهم اعتباری بانکهای عامل از این تسهیلات را به آنها ابلاغ نماید.
تبصره2 ـ ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت مکلف است عملکرد ریالی سالیانه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را به نحوی تنظیم کند که مازاد بر اعتبار قابل تخصیص مربوط مندرج در قانون بودجه سالیانه ایجاد تعهد ننماید.
ماده5 ـ واردکنندگان خودرو، اجزاء، قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و سایر اقلام مرتبط با صنایع حمل و نقل در صورت ارائه گواهی اسقاط خودرو ( بجز موتور‌سیکلت) مشروط به عدم استفاده از کمک‌های بلاعوض مندرج در مواد (4) و (5)، به ازای هر دستگاه معادل مبالغ کمک بلاعوض یاد شده، از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی واردات اقلام یادشده برخوردار می‌گردند.
ماده6 ـ خودرو‌سازان و موتور‌سیکلت سازان موظفند از ابتدای سال 1388 حداقل معادل سی درصد (30%) تولید ماهانه خود گواهی اسقاط به ستاد تحویل نمایند.
تبصره1ـ میزان درصد یادشده درصورت‌نیاز هر دو ماه یکبار با اعلام ستاد تغییر می‌یابد.
تبصره2 ـ خودروسازان موظفند پس از معرفی ستاد نسبت به تحویل خودرو حداکثر ظرف سی روز کاری، اقدام نمایند.
ماده7 ـ خودروسازان می‌توانند برای پشتوانه اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و به منظور تامین منابع، نسبت به فروش اوراق مشارکت بر اساس مقررات مربوط اقدام نمایند.
ماده8 ـ مراحل اسقاط خودروهای فرسوده به ترتیب مراحل زیر انجام می‌شود:
الف ـ مراجعه مالک خودروی فرسوده به همراه خودرو و مدارک به مرکز اسقاط.
ب ـ کنترل و بررسی صحت و اصالت مدارک و تطبیق آنها با خودرو.
ج ـ دریافت مجوز اسقاط از پایگاه اطلاعاتی ستاد.
د ـ اسقاط در حضور مدیر و کارشناس مرکز اسقاط و مالک خودرو، در حد ارکان اسقاط شامل برش ستون و سقف، سوراخ نمودن موتور، از بین بردن شماره‌های شاسی، بدنه، موتور و فک پلاک به گونه‌ای که در چرخه حمل و نقل مجدد قابل استفاده نباشد.
هـ ـ ثبت اسقاط خودرو توسط مرکز اسقاط در پایگاه اطلاعاتی ستاد.
ماده 9 ـ احراز اصالت خودرو و گواهی اسقاط در مراکز اسقاط بنا به تشخیص پلیس، توسـط کارشناس رسمی ( مقیم) یا کارشنـاس یا کاردان فنی نیروی انتظامی (مقیم) انجام می‌گیرد.
تبصره ـ در صورت عدم تایید مدارک در بند « ب » ماده (8) و یا عدم همخوانی اطلاعات وارد شده با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی ستاد، خودرو فرسوده در مرکز اسقاط باقی مانده و کارشناس مرکز اسقاط با همکاری نیروی انتظامی موظفند ظرف ده روز نسبت به تعیین تکلیف خودروی مربوط اقدام نمایند.
ماده10 ـ پس از تایید اسقاط خودرو در پایگاه اطلاعاتی ستاد توسط کارشناس مقیم، گواهی اسقاط خودرو جهت استفاده برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی یا استفاده از تخفیفات گمرکی و سود بازرگانی توسط ستاد صادر و به نیروی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد.
ماده 11 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات خودروهایی را که تا سال 1390 به سن فرسودگی می‌رسند حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1388 و همچنین اطلاعات به روز شده را نیز در مراحل انجام طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ستاد تحویل نماید.
ماده12 ـ خودروسازان موظفند هر ماه گزارش تعداد خودروهای تولید شده (‌فروخته شده به مشتریان داخلی) را همراه با مشخصات خودروهای فرسوده اسقاط شده ما به ازای آن به ستاد ارائه نمایند.
ماده13 ـ نیروی انتظامی موظف است گزارش خودروهای فرسوده اسقاط شده را ماهانه به ستاد ارسال نماید.
ماده14 ـ قیمت لاشه خودروی فرسوده براساس نظر کارشناسی محاسبه و توسط ستاد تعیین می‌گردد.
ماده15 ـ قیمت لاشه خودرو فرسوده برای اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به حسابی که به همین منظور برابر مقررات مربوط افتتاح می‌شود واریز و تحت نظارت ستاد هزینه خواهد شد.
ماده16 ـ در هر استان، هیئتی مرکب از نمایندگان معاون امور عمرانی استاندار، سازمان حفاظت محیط زیست استان، پلیس راهور استان و مراکز اسقاط استان تشکیل و به ستاد معرفی می‌شود تا با برگزاری جلسات ماهانه، عملکرد عملیات اسقاط استان را رسیدگی و به ستاد گزارش نماید.
ماده17 ـ کارگروهی مرکب از نمایندگان ستاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس راهور ناجا، وزارت صنایع و معادن یا نماینده خودرو‌سازان و مراکز اسقاط در ستاد تشکیل و عملکرد ماهانه استان‌ها را بررسی و رسیدگی می‌نمایند.
ماده20 ـ این آیین‌نامه از ابتدای سال 1388 لازم‌الاجراست.
این تصویب‌نامه در تاریخ 17/3/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18725
تاریخ تصویب :
1388/3/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كشور
وزارت صنایع
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :