جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
314-مدعی علیه نسبت به یکی ازمستندات دعوی مدعی (اجاره نامه ) ادعای جعل نموده ودادگاه قراررسیدگی به دعوی جعل راداده درحالتی که نسبت به همان مستنددرموقع دعوی اجرت المسمی که برادرمدعی برمدعی علیه در دادگاه محل دیگری اقامه نموده بوده دعوی جعل شده که پس ازرسیدگی قرارصحت واصالت آن صادروقطعی گردیده تخلف نیست زیرااگرچه اصولاهیچ دعوائی در مرحله بدوی بیش ازیک مرتبه قابل رسیدگی نیست مگردرمواردی که قانون اجازه داده ودراین موردبه اینکه قبلامدعی علیه دردعوی سایرورثه درباب اجرت المسمی دعوی جعل نسبت به ورقه نموده وقرارصحت واصالت آن صادر گردیده رسیدگی به دعوی مزبورمجددامجوزقانونی نداشته ولی چون دنظرحاکم دادگاه ازجهت اینکه ارکان دعوی اول وثانی ازتمام جهات یکی نبوده قرار سابق راموثردردعوی لاحق ندانسته است قراررسیدگی به دعوی جعل راداده واین عمل مبنی برتشخیص موضوع ونظرقضائی است .
حکم شماره 1038-17اسفند1310

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1038
تاریخ تصویب :
1310/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :