جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر اردکان شماره13632/310/300
استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان فارس
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اردکان در جلسه مورخ 1/10/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور مشروط به حذف اراضی کشاورزی و باغات واقع در مرکز و غرب شهر معادل (6/44) هکتار (طبق نقشه پیوست)، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18725
تاریخ تصویب :
1386/10/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :