جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
315-درخلال جریان محاکمه یک طرف ازاصحاب دعوی رونوشت سندی راضمن لایحه به محکمه تقدیم وطرف مقابل نسبت به آن دعوی جعل نموده وابرازاصل آن را خواسته وحاکم دادگاه دستورداده که به تقدیم کننده رونوشت سنداخطارشود که درظرف سه روزباملاحظه مراتب دردفتردادگاه اصل سندراابرازداردتا اقدام مقتضی بعمل آیدتخلف است چه برحسب مستنبط ومستفادازموادراجعه به رسیدگی به دعوی جعل ودستورخاصی که قانون برای رسیدگی مزبورمقررداشته درصورتیکه ازطرف یکی ازاصحاب دعوی نسبت به مستندطرف دیگردعوی جعل به عمل آمده دادگاه موظف میباشدکه دعوی اورابالصراحه بطرف مقابل اعلام نمایدتابرتقدیرعدم استردادسندمزبوراجوبه خودرادرقبال دعوی جعل تقدیم ودرصورت اعتراض نکردن اودرقبال دعوی جعل سندمزبورراازعداددلائل خارج نموده وبه اسنادودلائل دیگررسیدگی نماید.
حکم شماره 2614-25فروردین 1318

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2614
تاریخ تصویب :
1318/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :