جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص نرخ وجه‌المصالحه بدهیهای ارزی برای سال 1388 شماره69602/ت42698هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 42916/88 مورخ 29/2/1388 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
نرخ وجه‌المصالحه بدهیهای ارزی برای سال1388 موضوع جزء (2) بند (7) تصویب‌نامه شماره 29764/ت31645ک مورخ 15/5/1384 به شرح زیر تعدیل می‌شود:

مجموع بدهی به دلار نرخ مصالحه به ازای هر دلار
از 1 تا 500.000 دلار بخشوده
از 500.001 تا 1.000.000 دلار 166 ریال
از 1.000.001 تا 3.000.000 دلار 249 ریال
از 3.000.001 دلار به بالا 332 ریال

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18732
تاریخ تصویب :
1388/3/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :