جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
317-رعایت ترتیبات مقرردرمادتین 380و381آئین دادرسی مدنی در جائی است که دعوی منحصربه جعلیت باشداماوقتی که مدعی جعل تعیین جاعل نمودطبق ماده 390دادگاه بدون هیچ گونه تمهیدمقدمه مکلف است قضیه رابه دادسراارجاع نمایدودراین صورت ایرادبرحاکم دادگاه به اینکه به تکالیف مقرردرمادتین 380و381رفتارننموده واردنیست .
حکم شماره 4525-31مرداد1328

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4525
تاریخ تصویب :
1328/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :