جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

رأی شماره248 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان پرداخت فوق‌العاده جذب برای نوبت کاری دوّم در آموزش و پرورش شماره هـ/88/229تاریخ: 24/3/1388
شماره دادنامه:248
کلاسه پرونده: 88/229
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جعفر جعفرپور.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2962 موضوع شکایت آقای جعفر جعفرپور به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به حذف فوق‎العاده جذب نوبت دوم از حکم کارگزینی و تقاضای اجرای آن به شرح دادنامه شماره 2508 مورخ 8/11/1386 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در دادخواست خود اظهار داشته که به موجب ابلاغهای پیوستی علاوه بر اشتغال تمام وقت در پست سازمانی مدیر دروس نوبت اول در دبیرستان شهید نصیری سیرجان، با همین سمت در نوبت دوم دبیرستان مذکور نیز بطور تمام وقت اشتغال داشته و از فوق‎العاده جذب اضافی موضوع بخشنامه 132/710/100 مورخ 11/5/1376 تا پایان اسفند 1379 مندرج در حکم کارگزینی استفاده نموده ولی از سال 1380 فوق‎العاده جذب نوبت دوم وی خارج از حکم کارگزینی پرداخت گردیده و این امر در بازنشستگی وی هم تاثیر گذارده و به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی دارد، فلذا با عنایت به مراتب مذکور و مفاد جوابیه‎های ارسالی و نظر به اینکه اشتغال شاکی در نوبت دوم در ازای انجام وظیفه در خارج از ساعات موظف بوده و به عنوان خدمت غیر موظف تلقی می‎گردد و اقدام مشتکی‎عنه در اعمال فوق‎العاده جذب نوبت دوم خارج از حکم کارگزینی به استناد بخشنامه شماره 69/710 مورخ 15/12/1379 وزارتی صورت‌پذیرفته و از سوی شاکی دلیلی مبنی‌بر ابطال بخشنامه اخیرالذکر ارائه نگردیده لذا خواسته شاکی موجه نبوده و حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2797 موضوع شکایت آقای رحمت‌اله محتشم به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی به خواسته پرداخت فوق‎العاده جذب نوبت دوم از حکم کارگزینی و اجرای آن به شرح دادنامه شماره 1137 مورخ 10/3/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه آراء صادره از شعبه دهم و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از مصادیق امر مختومه نبوده و دعوی مطروحه با توجه به ستون خواسته دعوی جدیدی است و اینکه اصل مشروط نمودن پرداخت فوق‎العاده جذب نوبت دوم بر خلاف قاعده و اصول جاری در پرداخت فوق‎العاده‎ها بوده و با عنایت به اینکه قبلاً اینگونه فوق‎العاده‎ها در متن حکم مندرج بوده و با عنایت به تصدی پست سازمانی کسر فوق‎العاده جذب مربوط شامل آن می‎گردد و تلقی اشتغال افراد در نوبت دوم به عنوان خدمت غیر موظف و در نتیجه حذف فوق‎العاده جذب مربوط از حکم کارگزینی خلاف رویه و عرف مسلم قبلی که حق مکتسبه آنان بوده می‎باشد و با توجه به اینکه این حق به عنوان فوق‎العاده جذب نام گرفته و بر اساس اصول جاریه می‎بایست در متن حکم قید شود، لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب ـ نظر به میزان ساعات قانونی اشتغال به کار یا تدریس در واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش در قبال دریافت حقوق ماهانه و فوق‌العاده‌ها و مزایای قانونی مربوط از جمله فوق‌العاده جذب، اشتغال به کار یا تدریس در خارج از ساعات قانونی مذکور از مصادیق اضافه کار ساعتی محسوب می شود و تابع مقررات مربوط به آن است. بنابراین انجام وظیفه در نوبت دوم به منزله خدمت مضاعف به شمار نمی‌رود تا شاغلین انجام وظیفه در نوبت دوم ذیحق به دریافت حق جذب مضاف باشند و در نتیجه دادنامه شماره 2508 مورخ 8/11/1386 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته حق جذب برای خدمت در نوبت دوم صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18732
تاریخ تصویب :
1388/3/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :