جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
318-ادعاءمدعی این بوده که دریک معامله ازجهت عدم اطلاع به قیمت واقعی ملک درهنگام معامله بیش ازثلث قیمت پرداختی مغبون شده وبه این جهت پس ازاطلاع معامله رافسخ وتقاضای ردثمن معامله که بموجب خیارغبن فسخ شده نموده ومدعی علیه علاوه براینکه اصل غبن وجهل مدعی رابه قیمت انکار کرده دفاع نموده که برحسب ورقه رسمی کلیه خیارات اسقاط شده ودیگرحق فسخی برای مدعی باقی نبوده است ودادگاه به استناداینکه درقباله مدرکیه اسقاط خیارات بطورکلی قیدشده وجمله مزبورمطبوع درورقه است ومعلوم نیست که مشتری باعلم به غبن خودخیارغبن راساقط وطبق اظهارش دراین معامله بیش ازثلث قیمت مغبون شده که درصورت صحت غبن فاحش بشمارمیرود قراررجوع به خبره صادرنموده تخلف است زیرااگرچه دادگاه صریحارای به حقانیت مدعی دردعوی غبنی که نموده نداده ولی چون قراررجوع به خبره برای تشخیص میزان غبن اجمالامتضمن تصدیق به صحت دعوی است درحالتی که دعوی مزبوربرخلاف مفادسندرسمی است که درآن صریحاکلیه خیارات که شامل خیار غبن نیزمی باشداسقاط گردیده ودرمقابل سندرسمی محکمه نمی بایست به این نحوازدعوی ترتیب اثرداده باشد.
حکم شماره 1449-3مرداد1313/

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1449
تاریخ تصویب :
1313/05/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :