جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

قانون اصلاح ماده (20 مکرر) آئین‌نامه مالی شهرداریها شماره15053/235جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (20 مکرر) آئین‌نامه مالی شهرداریها که با عنوان طرح تسری تطبیق نصاب معاملات شهرداریهای کشور و شهرداری تهران با نصابهای مذکور در ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب25/1/1383 به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 3/3/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره66970 7/4/1388
وزارت کشور
قانون اصلاح ماده (20 مکرر) آئین‌نامه مالی شهرداریها که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 15053/235 مورخ 27/3/1388 مجلس‌شورای‌اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح ماده (20 مکرر) آئین‌نامه مالی شهرداریها

ماده واحده ـ ماده (20مکرر) آئین‌نامه مالی شهرداریها مصوب1380 به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن ابقاء می‌گردد:
ماده20مکرر ـ حدنصابهای تعیین شده در ماده (1)، بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (4) و قسمت اخیر ماده (16) و ماده (20) این آئین‌نامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها و یا هر یک از آنها با تصویب هیأت وزیران قابل تجدیدنظر خواهدبود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18737
تاریخ تصویب :
1388/3/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :