جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
319-ایرادبرهیئت تجدیدنظرتصفیه اموراملاک واگذاری به اینکه در دعوائی که طرح بوده وشخص ثالثی بعنوان اینکه املاک مورددعوی مدعی اصلی قبل ازانتقال به شاه سابق به اوانتقال یافته واوذیحق درآن است وارددعوی شده واسنادیکه حاکی ازتلقی ملک ازمدعی قبل ازانتقال به شاه به کمتراز ماخذی که بعدابه شاه انتقال داده ونسبت به آن مدعی غبن شده بوده تسلیم نموده وهیئت تجدیدنظردرموقع صدوررای اسنادمزبورراطرف توجه ومورددقت قرار نداده واردنیست ،زیرااولاممکن است به جهت پیش بینی ازخطرمترقب که بالاخره مالک به آن دچارگردیده وبتواندبعدهاازآن راه معامله راکه ازروی اجبارصورت گرفته متزلزل نمایداقدام به آن معامله نموده وثانیابرفرض که معامله باشخص ثالث صوری نبوده وبمنظوری که اشاره به آن شدصورت نگرفته باشدهمان اختلاف تاریخ کافی برای امکان تفاوت قیمت وبالاخره عدم تنافی با دعوی غبن نسبت به ارزش زمان لاحق باشدونمی شودعدم اشعاربه این معنی رادر حکم دلیل عدم التفات وتوجه هیئت به آن قرارداد.
حکم شماره 3684وشماره 3685وشماره 3686وشماره 3687-12اردیبهشت 1324

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3684
تاریخ تصویب :
1324/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :