جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر مأمونیه شماره16178/310/300
استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مرکزی
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر مأمونیه در جلسه مورخ 29/7/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، مشروط به خروج شهرک صنعتی از حریم طرح جامع براساس ماده 2 قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک مصوب 1384 (مطابق نقشه پیوست) خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18737
تاریخ تصویب :
1387/7/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
موضوع :