جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ28/8/1387 موضوع: انجام تحقیق از عملکرد مراکز آموزش از راه دور شماره8/15728/120

وزارت آموزش و پرورش
به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 28/8/1387 درخصوص انجام تحقیق از عملکرد مراکز آموزش از راه دور جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ28/8/1387
موضوع : انجام تحقیق از عملکرد مراکز آموزش از راه دور

شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تحقیقی درخصوص عملکرد مراکز آموزش از راه دور سراسر کشور به ویژه اجرای آزمایشی شیوه نیمسالی واحدی در دوره راهنمایی تحصیلی انجام داده و گزارش آن را به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کند. یافته‌های این تحقیق می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری درخصوص توسعه مراکز آموزش از راه دور قرار گیرد.
موضوع: انجام تحقیق از عملکرد مراکز آموزش از راه دور در هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 28/8/1387 به تصویب رسید.
دبیر شورا ‌ـ مهدی نوید رییس جلسه ـ علیرضا علی‌احمدی
انجام تحقیق از عملکرد مراکز آموزش از راه دور مورد تأیید است.
رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18737
تاریخ تصویب :
1387/8/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :