جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
320-دراثناءمحاکمه ورسیدگی وکیل مدعی اسنادی به محکمه تقدیم داشته ومحکمه بدون اینکه مفادآن اسنادرابه وکیل مدعی علیه ابلاغ کندازنظراینکه اسنادمزبوره تاثیری درکارنداشته ودرای هم به آن استنادنکرده مبادرت به انشاءرای نموده وحکم خودراحضوری معرفی کرده است تخلف نیست .
حکم شماره 634-25تیر1309

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
634
تاریخ تصویب :
1309/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :