جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

رأی شماره 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت کارفرمای جدید به انجام کلیه تعهدات کارفرمای قبلی شماره هـ/88/81تاریخ: 31/3/1388
شماره دادنامه: 277
کلاسه پرونده: 88/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای صادق حسن پور و مهران زمانی یکتا.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1290 موضوع شکایت آقای عارف محمدزاده به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار به خواسته نقض رأی شماره10622 مورخ30/6/1384 به شرح دادنامه شماره797 مورخ30/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب بند 4 مفاد الحاقیه که عنوان داشته چنانچه کار کارکنان قرارداد مدت معین مشمول پیمان فوق در کارگاه استمرار داشته باشد، اشتغال مشمولین الحاقیه در چهارچوب آیین‎نامه‌استخدامی شرکت تعمیر تجهیزات نیروگاهی کرج محفوظ خواهد بود و چون مطابق مفاد و محتویات پرونده دلیلی مبنی بر عدم استمرار کار مورد نظر وجود نداشته و شغل مذکور کماکان به قوت خود باقی است از طرفی بند 4 مفاد الحاقیه پیمان جمعی مطابق مقررات 10 قانون مدنی" href="/tags/438/ماده-10-قانون-مدنی/" class="link">ماده 10 قانون مدنی بوده و بند مذکور نیز هیچ گونه مغایرتی با موازین قانونی نداشته و بر اساس توافق حاصله صورت پذیرفته از طرفی شورای اسلامی کار برابر نامه‎های شماره 480/110 مورخ 2/4/1384 و 34/110 مورخ 30/1/1384 با اخراج کارگران مخالفت نموده بنابراین شعبه شکایت را وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار به شماره 10622 مورخ30/6/1384 و رسیدگی مجدد به موضوع را به هیأت همعرض محول می‎نماید. ب ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های شماره 86/1075 و 86/1076 موضوع شکایت آقایان 1ـ مهران زمانی‌یکتا 2ـ صادق حسن‌پور به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار به خواسته ابطال رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به تاریخ 20/6/1386 به شرح دادنامه‎های شماره 3674 و 3675 مورخ 9/9/1387 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‎عنه گردد ابراز و ارائه نگردیده و از طرفی رأی صادره برمبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‎باشد، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‎دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ با عنایت به موافقتنامه مورخ 11/11/1371 فیمابین مدیرعامل شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران و مدیرعامل شرکت تعمیر تجهیزات نیروگاهی کرج ـ ویژه بند 4 الحاقیه مورخ 30/4/1380 مبنی بر ابقا به کار افرادی که کار آنان در کارگاه کماکان استمرار دارد و نظر به حکم مقرر در 12 قانون کار" href="/tags/58051/ماده-12-قانون-کار/" class="link">ماده 12 قانون کار مشعر بر مسئولیت کارفرمای جدید به انجام کلیه تعهدات کارفرمای قبلی در قبال کارگران مشمول قانون کار، دادنامه شماره 797 مورخ 30/5/1386 شعبه دوازدهم دیوان در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18740
تاریخ تصویب :
1388/3/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :