جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شماره 79375/ت39985هـ
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/1/1388 بنا به پیشنهاد شماره 20/134/117/24205 مورخ 30/2/1387 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ 14/8/1381 فرماندهی معظم کل قوا، اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

فصل اول ـ کلیات
ماده1ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که در اجرای ماده (174) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ایجاد گردیده است براساس مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند.
ماده2ـ در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح
ب ـ وزارت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ج ـ سازمان: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
د ـ شورای عالی: شورای عالی تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
هـ‌‌ ـ نیروهای مسلح: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ماده3ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بر اساس تدابیر ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا و طبق این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مذکور در آن اداره می‌شود.
تبصره ـ سـازمان و واحدهای تابع، تابع ضوابط و مقررات عمومی نیروهای مسلح می‌باشد.
ماده4ـ شرکتـها و واحدهایی از وزارت دفاع و پشتیبانی نـیروهای مسلح که فـعالیت آنها در راستای اهداف سـازمان است به پیشنـهاد وزیر دفاع و پشتـیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای عالی به شرکتها و واحدهای زیرمجموعه سازمان با رعایـت قوانین و مقـررات مربوط ملحق می‌شوند. همچـنین در صورت ضرورت و در قالب قوانین و مقررات مربوط، شرکتها و مؤسسات جدید بنا به تصویب شورای عالی ایجاد می‌گردند.
ماده5 ـ مشمولین خدمات سازمان عبارتند از کارکنان نیروهای مسلح (ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و سازمانهای تابعه و وابسته به آنها اعم از پایور، پیمانی، وظیفه، بسیجی ویژه و نیز بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و عائله تحت تکفل آنها و مستمری‌بگیران.
ماده6 ـ مدت فعالیت سازمان نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران است. سازمان مجاز است در تهران و سایر مناطق کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.
فصل دوم ـ موضوع فعالیت:
ماده7 ـ سازمان با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، وظیفه هدایت متمرکز، هماهنگی، برنامه‌ریزی، اجرا، پشتیبانی، نظارت و کنترل فعالیت زیرمجموعه‌های خود را برعهده دارد و در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا وظایف و اختیارات زیر را بر عهده خواهد داشت:
الف ـ تأمین خدمات اجتماعی (تأمین نیازهای اساسی و رفاهی مشمولین خدمات سازمان در موارد محوله به سازمان با توجه به بند یکم اصل چهل و سوم قانون جمهوری اسلامی ایران اساسی)
ب ـ انجام کلیه امور بیمه‌ای و خدمات درمانی مربوط به نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ج ـ انجام امور مربوط به بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران در چارچوب اهداف مندرج در این اساسنامه.
د ـ استفاده از ظرفیت و توان درمانی و خدمات کشور بر اساس طرحهای مصوب نیروهای مسلح.
هـ ـ انجام فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه و ذخایر سازمان و صندوقهای تابعه.
و ـ انجام فعالیتهای حمایتی، امدادی و مشاوره‌ای در چارچوب اساسنامه سازمان.
ز ـ جمع‌آوری کلیه کسورات قانونی اعم از سهم بیمه شده و سهم دولت و اعتبارات و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری (فعالیت اقتصادی) با رعایت سهم هر صندوق و بهره‌برداری از آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ح ـ حمایت و پشتیبانی از کانونهای بازنشستگی نیروهای مسلح در چارچوب اهداف این اساسنامه.
ط ـ انجام هزینه‌های اداری، مالی و تشکیلاتی سازمان از محل درآمدهای آن.
تبصره ـ فعالیتهای اجرایی مندرج در این ماده از طریق سازمان و شرکتهای زیرمجموعه انجام می‌پذیرد.
ماده8 ـ کلیه فعالیتهای اقتصادی سازمان از طریق شرکت سرمایه‌گذاری سازمان صورت می‌گیرد. سازمان موظف است حساب صندوقهای بازنشستگی و بیمه (ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) را جداگانه نگهداری نماید.
ماده9ـ سازمان می‌تواند اعضاء بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عائله تحت تکفل آنها را با تعیین اولویت خصوصاً اولویت سابقه حضور در جبهه و عضویت فعال چنانچه تحت پوشـش بیمه دیگری نباشند با دریافت حق بیمه مناسب به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد شورای عالی و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تحت پوشش بیمه درمان قرار دهد.
ماده10ـ سازمان می‌تواند فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح را که از کفالت سرپرست خود خارج می‌شوند و یا در کفالت نمی‌باشند چنانچه تحت پوشش بیمه دیگری نباشند با دریافت حق سرانه کامل و بدون کمک سازمان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار دهد.
فصل سوم ـ ارکان سازمان:
ماده11ـ ارکان سازمان به شرح زیر است:
الف ـ شورای عالی
ب ـ هیئت مدیره
ج ـ مدیرعامل
ج ـ بازرس (حسابرس)
ماده12ـ شورای عالی از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1ـ وزیر دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح (رییس شورا)
2ـ رییس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون وی
3ـ فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران یا معاون وی
4ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا معاون وی
5 ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا جانشین وی
6 ـ وزیر دفاع و تأمین اجتماعی
7ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
8 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
9ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
10ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
11ـ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (دبیر شورا)
ماده13ـ جلسات شورای عالی با حضور حداقل هفت نفر رسمیت یافته و مصوبات آن با بیش از نصف آرای اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود.
ماده14ـ جلسات عادی شورای عالی سالیانه دو بار تشکیل می‌گردد و در موارد ضروری به‌صورت فوق‌العاده توسط رییس شورا و بنا به درخواست هر یک از اعضای شورا و هیئت‌مدیره یا بازرس قانونی با تصویب رییس شورا تشکیل خواهد شد.
ماده15ـ وظایف و اختیارات شورای‌عالی به شرح زیر است:
الف ـ تصویب خط‌مشی‌ها و راهبردهای کلی سازمان و واحدهای وابسته در چارچوب تدابیر و سیاستهای ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا و اساسنامه سازمان.
ب ـ بررسی و تصویب ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاریها و دریافت تسهیلات، اعتبارات، تضمین‌ها با رعایت مقررات این اساسنامه.
ج ـ تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان.
دـ بررسی و تصویب آیین‌نامه مالی، معاملاتی برای سازمان و زیرمجموعه‌ها برابر قوانین و مقررات.
وِـ رسیدگی و تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سازمان.
ه‍ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان جهت سیر مراحل تصویب.
زـ تصویب ایجاد یا انحلال شرکتها یا موسسات زیرمجموعه‌ و تصویب اساسنامه آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ح ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول سازمان و صلح و سازش و ارجاع امر به داوری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ط ـ نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، بازرس (حسابرس) بنا به پیشنهاد رییس شورا و تعیین میزان حقوق و مزایای آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ی ـ اتخاذ تصمیم درخصوص سایر پیشنهادهای ارایه شده از سوی هیئت‌مدیره در چارچوب مقررات مندرج در این اساسنامه.
ک ـ تعیین نوع و میزان خدمات برای مشمولین.
ل ـ تعیین نحوه و میزان و نوع خدمات قابل ارایه به کارکنان قراردادی، پیمانی، وظیفه و بسیجیان.
تبصره ـ شورای‌عالی می‌تواند برخی از اختیارات خود را به رییس شورای‌عالی تفویض نماید.
ماده16‌ـ هیئت‌مدیره سازمان از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. اعضای هیئت‌مدیره که باید به صورت موظف و تمام وقت در سازمان اشتغال داشته باشند از بین مدیران یا کارشناسان مجرب و بصیر در امور بیمه، بازنشستگی، درمان، بازرگانی، اقتصادی، مالی، مدیریتی و حقوقی که دارای تحصیلات عالی باشند برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ مدیرعامل سازمان می‌تواند رییس هیئت‌مدیره سازمان نیز باشد که بنا به‌پیشنهاد رییس شورای‌عالی و تصویب شورای یادشده منصوب می‌شود.
تبصره2ـ صدور احکام اعضای هیئت‌مدیره برعهده رییس شورای‌عالی خواهدبود.
تبصره3ـ اعضای هیئت‌مدیره سازمان حق پذیرش هیچ سمت دیگری در سایر شرکتها را ندارند.
ماده17ـ جلسات هیئت‌مدیره هر ماه حداقل یک بار با دعوت رییس هیئت‌مدیره تشکیل می‌شود.
تبصره1ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق سه نفر از حاضران لازم‌الاجرا می‌شود.
تبصره2ـ در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و یا چهار جلسه غیبت متوالی، یکی از دو عضو علی‌البدل به انتخاب رییس هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت چهار سال وظایف عضو اصلی را انجام خواهد داد.
ماده18ـ وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زیر است:
1ـ اجرای تصمیمات و مصوبات شورای‌عالی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
2ـ بررسی، تایید یا تدوین طرح‌ها، برنامه‌ها، پیشنهادها، گزارشها، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که باید برای تصویب به شورای‌عالی ارایه شود.
3ـ بررسی و تنظیم برنامه، بودجه، صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه، حساب عملکرد و سود و زیان سازمان و صورتهای مالی تلفیقی جهت ارایه به بازرس و شورای ‌عالی.
4ـ بررسی و تأیید ساختار شرکتهای زیرمجموعه جهت سیر مراحل تصویب.
5 ـ بررسی و تأیید پیشنهاد مدیرعامل در خصوص تشکیلات تفصیلی سازمان در چارچوب سیاستهای کلی مصوب جهت سیر مراحل تصویب.
6 ـ تصویب اخذ و اعطای تسهیلات و اعتبارات و ارایه تضمین به طرفهای داخلی و خارجی بابت فعالیت شرکتهای زیرمجموعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
7ـ تصویب کلیه دستورالعملها و ضوابط مورد نیاز برای اجرای مصوبات شورای‌عالی.
8 ـ پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه سازمان به شورای‌عالی جهت ارایه به مراجع ذی‌ربط.
9ـ بررسی و تصویب سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری و فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در حدود اساسنامه و ضوابط و اختیارات تعیین شده از سوی شورای‌عالی با رعایت سایر مواد این اساسنامه.
10ـ پیشنهاد تصویب و اصلاح اساسنامه شرکت‌های زیرمجموعه.
تبصره 1 ـ هیـئت‌مدیره به اتفـاق آراء می‌تواند برخـی از اختـیارات خود را با مسئـولیت خـود به مدیرعامل تفویـض نماید. ایـن واگـذاری رافـع مسئـولیت هیئت‌مدیره نمی‌باشد.
تبصره2ـ هیئت‌مدیره با رعایت مصوبات شورای ‌عالی و مفاد این اساسنامه برای انجام اقداماتی که موجب پیشبرد فعالیتهای سازمان و تامین اهداف آن می‌باشد و اتخاذ تصمیم درخصوص آنها صراحتاً جزء وظایف شورای‌عالی قرار نگرفته است، دارای اختیارات کامل می‌باشد.
ماده19ـ اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیتهای مجامع عمومی شرکتها و موسسات زیرمجموعه به عهده هیئت‌مدیره سازمان می‌باشد.
ماده20ـ مدیرعامل سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ اموال و دارایی و منافع سازمان و نماینده قانونی آن در مقابل مقامات، مؤسسات، مراجع رسمی و قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.
ماده21ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
الف ـ اجرای مصوبات شورای‌عالی و هیئت‌مدیره.
ب ـ تنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه، صورتها و گزارش‌های مالی و عملکرد سازمان به شورای‌عالی و ارایه سایر مواردی که باید به تصویب هیئت‌مدیره برسد.
ج ـ نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی و قضایی، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر و در صورت لزوم ارجاع به داوری و ارایه پیشنهاد صلح و سازش به هیئت‌مدیره (در چارچوب اختیارات و ضوابطی که شورای‌عالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در این‌ گونه موارد تعیین می‌کند).
دـ ارایه پیشنهاد درخصوص طرحها، برنامه‌ها، بودجه، روشها، تصمیمات و گزارشها، آیین‌نامه‌ها و سایر مواردی که باید برای اتخاذ تصمیم با تصویب تقدیم هیئت‌مدیره شود.
ه‍ ـ استفاده از خدمات مشاوره‌ای و تخصصی اشخاص حقوقی و حقیقی با پرداخت حق‌الزحمه آنها برابر ضوابط و مقررات مصوب هیئت‌مدیره.
وـ نظارت بر حسن اجرای فعالیت زیرمجموعه‌های سازمان با رعایت سایر مقررات این اساسنامه مانند انجام حسابرسی عملیاتی داخلی، نظارت بر قراردادها و تطبیق کلیه فعالیتهای آنها با قوانین و مقررات جاری و طرحها و برنامه‌های مصوب و ارایه گزارش به‌هیئت‌مدیره.
تبصره ـ مدیرعامل سازمان ریاست مجمع عمومی شرکتها و موسسات زیرمجموعه را برعهده دارد.
ماده22ـ بازرس (حسابرس) سازمان با تصویب شورای‌عالی از میان اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت انجام وظایف زیر و برای مدت معین انتخاب می‌شود:
الف ـ بررسی ترازنامه و تطبیق عملیات مالی سازمان و زیرمجموعه‌های آن با مقررات و مصوبات شورای‌عالی سازمان و اعلام نظر به شورای‌عالی.
ب ـ بررسی عملکرد سازمان و زیرمجموعه‌های وابسته و ارایه گزارش به شورای‌عالی حداقل پانزده روز قبل از تشکیل شورای‌عالی.
تبصره1ـ بازرس (حسابرس) مکلف است هرگونه تخلف از قوانین و مقررات، ابلاغیه‌ها، اساسنامه‌ها و مصوبات شورای‌عالی را به شورا منعکس نماید. اقدامات بازرس قانونی در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان امور سازمان شود.
تبصره2ـ بازرس (حسابرس) می‌تواند با تصویب رییس شورا جهت انجام وظایف خود از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیتدار استفاده نماید.
تبصره3ـ بازرس (حسابرس) می‌تواند با اطلاع مدیرعامل سازمان از کلیه قسمتهای سازمان و واحدهای وابسته بازرسی نموده و از اسناد و مدارک آنها بهره‌برداری و تصویربرداری نماید.
تبصره4ـ بررسیهای بازرس (حسابرس) و سایر ارکان سازمان مانع بازرسی و نظارت معمول سلسله مراتب وزارت و نیروهای مسلح از سازمان و زیرمجموعه‌های وابسته آن نیست.
فصل چهارم ـ منابع مالی و سایر امور:
ماده23ـ منابع مالی سازمان عبارتند از:
الف ـ کسور بازنشستگی و حق بیمه‌ها اعم از سهم دولت و سهم بیمه شده.
ب ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها و سرمایه‌پذیری و فعالیتهای بیمه‌ای.
ج ـ کمک‌های دولت، عواید، تسهیلات و اعتباراتی که به موجب قوانین و مقررات مربوط پیش‌بینی می‌شود.
دـ هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.
ه‍ ـ دیون دولت به سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح.
وـ اموال و دارایی‌های منتزع شده از سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح.
زـ سایر منابعی که حسب مورد در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
ماده24ـ کلیه داراییها و اموال منقول و غیرمنقولی که تا تاریخ 14/8/1381 و بعد از آن عملاً در اختیار یا مورد استفاده سازمانهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح (ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی) و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح بوده و می‌باشد و یا از محل منابع آنها خریداری و یا سرمایه‌گذاری گردیده است با حفظ حسابهای مربوط ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این اساسنامه به حساب سرمایه سازمان اضافه و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
تبصره1ـ ثبت و تقویم داراییها و اموال و محاسبه مطالبات و دیون سازمانها و صندوقهای بیمه و بازنشستگی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ اساسنامه به وسیله کارشناسان ذی‌صلاح با انتخاب رییس شورای‌عالی انجام می‌گیرد. تا انجام عملیات یادشده ارقام مندرج در دفاتر آنها ملاک عمل خواهدبود.
تبصره2ـ وجوه، اموال و ذخایر و داراییهای سازمان و صندوقها در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است. هرگونه تصرف در اموال سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه خواهدبود.
تبصره3ـ سازمان می‌تواند اعانات، هدایا و کمکها از قبیل وجوه نقد، سهام شرکتها، اموال منقول و غیرمنقول و غیره را پذیرش نموده و به هر یک از زیرمجموعه‌های وابسته واگذار نماید.
تبصره4ـ سرمایه هر یک از سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای بیمه (ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) متعلق به همان صندوق بوده لکن برای امور سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش آنها، با حفظ حساب و در چارچوب ضوابط مصوب شورای‌عالی در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.
تبصره5 ـ پرداخت حقوق و مزایای کارکنانی که از زمان تصویب این اساسنامه به‌استخدام نیروهای مسلح در می‌آیند، پس از دریافت کسورات قانونی به عهده سازمان است.
ماده25ـ کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادهای سازمان با امضاء مدیرعامل سازمان و یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبر خواهد بود و در زیرمجموعه‌های سازمان نیز مطابق مفاد اساسنامه مربوط اقدام می‌شود.
تبصره ـ صاحبان امضای مذکور در ماده (25) مجازند با حفظ مسئولیت در مواردی که هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید بخشی از اختیارات خود را به مسئولین ذی‌ربط تفویض نمایند.
ماده26ـ سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد. حسابهای مالی سازمان در موعد مقرر بسته می‌شود و ترازنامه و گزارش مالی سازمان حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد تنظیم و برای تصویب به شورای‌عالی ارایه می‌گردد.
تبصره ـ تاریخ شروع اولین سال مالی سازمان از زمان ابلاغ اساسنامه می‌باشد.
ماده27ـ کلیه مقررات مغایر با این اساسنامه لغو می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18746
تاریخ تصویب :
1388/1/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع :