جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

اصلاح بند « ب» ماده (6) اساسنامه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی شماره 71909/ت38276هـ
سازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 54761/1 مورخ 17/6/1386 سازمان تربیت بدنی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت ـ مصوب 1369ـ تصویب نمود:
1ـ به انتهای بند « ب» ماده (6) اساسنامه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، موضوع تصویب‌نامه شماره 27117/ت323هـ مورخ 22/8/1373 عبارت « متعلق به شرکت» اضافه می‌شود.
2ـ بند « ک» الحاقی به ماده (6) اساسنامه شرکت یادشده، موضوع تصویب‌نامه شماره 54229/ت28092هـ مورخ 9/10/1382 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ک ـ طراحی، ساخت و تجهیز اماکن ورزشی با ظرفیت دوهزار و پانصد (2500) نفر و بیشتر با نظارت سازمان تربیت بدنی».
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 33457/30/88 مورخ 3/4/1388 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18746
تاریخ تصویب :
1388/2/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سازمان تربیت بدنی
موضوع :