جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
322-امین صلح سندی راکه معترض برحکم غیابی تقدیم داشته به استناد آنکه مشارالیه درجلسه اولی رسیدگی که منتهی به صدورحکم غیابی شده بودحاضر بوده وبدان استنادننموده ودراین موقع قابل قبول واستنادنبوده است در رای خودنسبت به آن اظهاری ننموده تخلف نیست زیرامطابق مقررات قانون سندی که درغیرموقع ابرازوطرف استنادواقع گرددقابل قبول نیست وچون ابرازورقه مزبورازطرف مدعی پس ازصدورحکم برمحکومیت اووتقدیم اعتراض بوده ممکن است بنظرقضائی امین صلح چنانکه به همین نحوهم دفاع نموده درآن موقع قابل قبول واستنادنبوده وبه این ملاحظه دررای خودآن راطرف تعرض قرارنداده است خصوصاکه درمحاکمه بدوی که منتهی بصدورحکم غیابی شده بودمدعی علیه درجلسه اولی حاضربوده ودرلایحه دفاعیه که به محکمه داده درآن اشاره بوجودورقه ننموده وقضیه قابل حمل برنظرقضائی است .
حکم شماره 1380-24اردیبهشت 1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1380
تاریخ تصویب :
1313/02/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :